ŽAIDIMO PRIZAI: 
 
1. Užrašinė “Sniego vaikis” + Go3 1 mėn. prenumerata Filmai (4 vnt.)
2. Penalas “Sniego vaikis” + Go3 1 mėn. prenumerata Filmai (4 vnt.)
3. Balta kepurė su bumbulu “Sniego vaikis” + Go3 1 mėn. prenumerata Filmai (5 vnt.)
4. Krepšys “Bjaurusis aš 3” + Go3 1 mėn. prenumerata Filmai (6 vnt.)
5. Go3 1 mėn. prenumerata Filmai už 0,01 EUR (5000 vnt.)
6. LEGO konstruktorius “Greiti ir įsiutę” + Go3 1 mėn. prenumerata Filmai (1 vnt.)
7. Pliušinis žaislas “Kaip prisijaukinti slibiną” arba “Dainuok” + Go3 1 mėn prenumerata Filmai (6 vnt.)
8. Beisbolo kepuraitė “Kaip prisijaukinti slibiną” + Go3 1 mėn. prenumerata Filmai (3 vnt.)
9. Užrašų knygelė “Juros periodo parkas” arba “Troliai 2” + Go3 1 mėn. prenumerata Filmai (17 vnt.)
10. Pieštukinė “Bjaurusis aš 3” + Go3 1 mėn. prenumerata Filmai (5 vnt.)
11. Go3 1 mėn. prenumerata Filmai už 0,01 EUR (5000)
 
Žaidimo Prizas į piniginį ekvivalentą ar kitus daiktus nekeičiamas.
 
Žaidimo Prizą steigia ir už jį atsako Žaidimo Rėmėjai.
BENDROS NUOSTATOS
 
Pagrindinės nuostatos:
 
Žaidimo pavadinimas (toliau – Žaidimas): „Go3 Laimės ratas“;
 
Žaidimo organizatorius (toliau – Organizatorius): TV Play Baltics AS (juridinio asmens kodas: 10308880; adresas: Žemaitės g. 15, LT-03504, Vilnius, el. paštas: [email protected]organizuoja ir vykdo internetinį Žaidimą;
 
Žaidimo rėmėjas (toliau – Rėmėjas): AS TV Play Baltics (Go3); ACC Distribution (juridinio asmens kodas: 135150085; adresas: Raudondvario pl. 131B, LT-47191 Kaunas)
 
Žaidimo trukmė: 2022 m. spalio 24 d. - 2022 m. lapkričio 7 d. 00:00 val.
 
Žaidimo laimėtojai renkami konkurso pabaigoje.
 
Žaidimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Žaidimo organizavimo, vykdymo, dalyvių dalyvavimo, laimėtojų atrinkimo bei prizų įteikimo tvarką. 
 
Taisyklės taikytinos dalyviams, kurie virtualiai pasuko www.tevudarzelis.lt portale esantį „Go3 Laimės ratą“ ir pateikė nurodytus duomenis (vardą, pavardė, elektroninio pašto adresas, adresas, telefonas) su tikslu dalyvauti Žaidime (toliau – Dalyvis/Dalyviai) ir varžytis dėl Žaidimo prizo.
 
REIKALAVIMAI DALYVIAMS
 
Dalyviai, kurie nori varžytis dėl Žaidimo prizo, savo noru virtualiai pasuko www.tevudarzelis.lt portale esantį „Laimės ratą”, pateikė teisingą informaciją ir sutiko dalyvauti Žaidime. Žaidimo Dalyvis privalo pateikti nurodytus asmens duomenis, nes jie būtini Žaidimo organizavimui, vykdymui, Žaidimo rezultatų ir laimėtojų paskelbimui. Nepateikdamas nurodytų asmens duomenų, Žaidimo Dalyvis negalės būti Organizatoriaus identifikuotas ir negalės dalyvauti Žaidime, varžantis dėl Žaidimo prizo.
 
Dalyvių amžius neribojamas. Nepilnametis asmuo, dalyvaudamas Žaidime, apie dalyvavimą privalo informuoti tėvus (įtėvius, globėjus) ir juos supažindinti su Žaidimo Taisyklėmis bei gauti jų sutikimą dalyvauti Žaidime.
 
Laimėjimo atveju, nepilnamečio Dalyvio laimėtą prizą atsiima tėvai (įtėviai, globėjai).
 
Kiekvienas asmuo, šiose Taisyklėse numatyta tvarka dalyvaudamas Žaidime, patvirtina, kad su Taisyklėmis susipažino, sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. 
 
Žaidimo Dalyviais pripažįstami tik tie asmenys, kurie atitinka visus šių Taisyklių reikalavimus.
 
Organizatorius pasilieka teisę vienašališkai be išankstinio Žaidimo Dalyvio įspėjimo pašalinti iš Žaidimo bet kurį Dalyvį, dėl kurio nesąžiningumo dalyvaujant Žaidime ar neatitikimo Taisyklių reikalavimams (įskaitant, bet neapsiribojant, duomenų tikrumu ir kt.) ir kilus kitų įtarimų.
 
ŽAIDIMO EIGA 
 
Dalyvauti Žaidime galite virtualiai pasukdami www.tevudarzelis.lt portale esantį „Go3 Laimės ratą“, ir įvedus savo kontaktinius duomenis. Žaidimo puslapyje pasukti „Go3 Laimės ratas“ galima vieną kartą.
 
Žaidimo Laimėtojai renkami atsitiktine tvarka.
 
Prizų laimėtojų paskelbimas numatomas 2022 m. lapkričio 9 d. 10 val.
 
Fizinių prizų atsiėmimas ar pristatymas – iki 2022 m. lapkričio 30 d.
Virtualių prizų pristatymas – iki 2022 m. lapkričio 11 d.
 
Fizinių prizųžaidimo laimėtojai skelbiami Žaidimo www.tevudarzelis.lt tinklalapyje. Su Žaidimo fizinio prizo laimėtojais bus susisiekta asmeniškai bei suderintos prizo atsiėmimo sąlygos. Žaidimo Dalyviai, laimėję fizinį prizą, sutinka pateikti savo adresą Organizatoriui ir Rėmėjui dėl prizo įteikimo. Jei prizo fizinio laimėtojas neatsiliepia ar nesureaguoja į gautą informaciją apie prizo atsiėmimo sąlygas per 36 val. po laimėjimo paskelbimo, laimėtojas praranda teisę į prizą.
 
Visi Žaidimo Dalyviai sutinka, kad laimėjimo atveju jų vardai bus skelbiami www.tevudarzelis.lt  portale.
 
Žaidimo Rėmėjas rūpinasi Prizo siuntimu arba perduoda Prizą Organizatoriui, kuris rūpinasi Prizų pristatymu.
 
ŽAIDIMO PRIZAI: 
 
1. Užrašinė “Sniego vaikis” + Go3 1 mėn. prenumerata Filmai (4 vnt.)
2. Penalas “Sniego vaikis” + Go3 1 mėn. prenumerata Filmai (4 vnt.)
3. Balta kepurė su bumbulu “Sniego vaikis” + Go3 1 mėn. prenumerata Filmai (5 vnt.)
4. Krepšys “Bjaurusis aš 3” + Go3 1 mėn. prenumerata Filmai (6 vnt.)
5. Go3 1 mėn. prenumerata Filmai už 0,01 EUR (5000 vnt.)
6. LEGO konstruktorius “Greiti ir įsiutę” + Go3 1 mėn. prenumerata Filmai (1 vnt.)
7. Pliušinis žaislas “Kaip prisijaukinti slibiną” arba “Dainuok” + Go3 1 mėn prenumerata Filmai (6 vnt.)
8. Beisbolo kepuraitė “Kaip prisijaukinti slibiną” + Go3 1 mėn. prenumerata Filmai (3 vnt.)
9. Užrašų knygelė “Juros periodo parkas” arba “Troliai 2” + Go3 1 mėn. prenumerata Filmai (17 vnt.)
10. Pieštukinė “Bjaurusis aš 3” + Go3 1 mėn. prenumerata Filmai (5 vnt.)
11. Go3 1 mėn. prenumerata Filmai už 0,01 EUR (5000)
 
Žaidimo Prizas į piniginį ekvivalentą ar kitus daiktus nekeičiamas.
 
Žaidimo Prizą steigia ir už jį atsako Žaidimo Rėmėjai.
 
ASMENS DUOMENYS
 
Dalyviai, dalyvaudami Žaidime ir varžydamiesi dėl Žaidimo prizo, suteikia sutikimą Organizatoriui tvarkyti Dalyvių asmens duomenis Žaidimo organizavimo, vykdymo, bei laimėtojų paskelbimo bei prizų įteikimo tikslais. Dalyvis sutinka, kad Žaidimo metu surinkti duomenys gali būti naudojami rinkodaros tikslais. Dalyviai taip pat sutinka, kad Žaidimo prizų įteikimo tikslais jo asmens laimėtojų duomenys taip pat bus perduoti Rėmėjui.
 
Dalyvių asmens duomenų valdytojas yra Organizatorius, kontaktinis el. paštas asmens duomenų klausimais [email protected] 
 
Dalyvis duomenis privalo pateikti pagal Taisykles, jų nepateikus, Organizatorius negalės identifikuoti Žaidimo laimėtojo bei pateikti prizo.
 
Dalyvio asmens duomenys gali būti teikiami to pareikalavus kompetentingoms valstybės institucijoms, vykdant teisės aktų reikalavimus. Dalyvio asmens duomenys nebus perduodami į trečiąsias valstybes.
 
Dalyvis, kaip duomenų subjektas, turi teisę prašyti, kad Organizatorius leistų susipažinti su Dalyvio asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka, teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Dalyvis turi teisę atšaukti savo sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo.
 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 
Visais atvejais, kurie nėra apibrėžti šiose Taisyklėse, taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir kitų teisės aktų nuostatai.
 
Dėl visų šiose Taisyklėse neaptartų klausimų Organizatorius turi teisę priimti vienašališką sprendimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 
Organizatorius neatsako, jeigu ne dėl Organizatoriaus kaltės laimėtojas neatsako į asmeninę žinutę dėl Prizo laimėjimo ir iki nurodyto termino nepateikia savo asmens duomenų, reikalingų prizo pristatymui. 
 
Organizatorius neatsako už informacijos, kurią apie save pateikia Dalyviai, turinį ir jos pateikimo formą. Joks informacijos apie Dalyvį paskelbimas, jeigu atitinkamą informaciją yra pateikęs Dalyvis, negali būti laikomas žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumo pažeidimu.
 
Organizatorius nėra atsakingas už Dalyvio duomenų gavimą, praradimą, vėlavimą dėl techninių nesklandumų, už kuriuos Organizatorius nėra atsakingas ir negali kontroliuoti. Organizatorius nėra atsakingas už techninius sutrikimus, internetinio ryšio gedimus, veikimo vėlavimus ar panašius trukdžius, dėl kurių apribojamos dalyvavimo Žaidime galimybės.
 
Organizatorius neatsako už Dalyvių išlaidas ir (arba) nuostolius, susijusius su dalyvavimu Žaidime.
 
Organizatorius pasilieka teisę keisti Taisykles ir dalyvavimo sąlygas iš anksto apie tai nepranešus, apie pakeitimus paskelbiant internetinėje svetainėje www.tevudarzelis.lt
 
SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLAIS
 
Pažymėdamas „Sutinku su mano pateiktų asmens duomenų perdavimu AS TV Play Baltics (Go3) ir jų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais“, patvirtinu, kad susipažinau ir sutinku su žemiau nurodytomis nuostatomis, o, man esant nepilnamečiui (t.y. asmeniui iki 18 m.), taip pat, kad mano sutikimas yra suderintas su mano, kaip nepilnamečio asmens, tėvais/globėjais/rūpintojais ir jie tam neprieštarauja, t.y.: 
 
Sutinku, kad AS TV Play Baltics (Go3) (toliau – Rėmėjas) naudotų mano dalyvaujant UAB All Media Digital žaidime „Laimės ratas“ pateiktus asmens duomenis (vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, mob. telefono numerį) tiesioginės rinkodaros tikslais, t.y. kreiptųsi į mane telefonu, elektroniniu paštu su tikslu teikti man informaciją ir reklaminę medžiagą apie Bendrovės teikiamas paslaugas, naujienas bei akcijas. 
 
Esu informuotas ir suprantu, kad: 
 
turiu teisę susipažinti su savo pateiktais asmens duomenimis ir žinoti kaip jie tvarkomi; 
 
žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą; 
 
reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis; nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys, įskaitant asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu; 
 
reikalauti, kad Bendrovė sunaikintų mano pateiktus asmens duomenis arba sustabdytų tokių duomenų tvarkymo veiksmus. 
 
Esu informuotas ir suprantu, kad turiu teisę bet kada atšaukti savo sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, pateikęs tokį savo prašymą Bendrovei el. paštu AS TV Play Baltics, adresu [email protected] 
 
Esu informuotas ir suprantu, kad mano asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais bus tvarkomi ne ilgiau nei iki 2022 metų gruodžio 31 d.nuo Žaidimo pasibaigimo momento, išskyrus atvejus, jei aš pareikšiu nesutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo minėtais tikslais ir/ar duotą sutikimą atšauksiu.


Sveikiname nugalėtojus!

 

Oro drėkintuvą laimėjo: roka*****[email protected]
 
Beisbolo kepuraitę laimėjo:

grazvis*****[email protected]

dangira.v***[email protected]

r****[email protected]

Kepurę laimėjo:

algi*****[email protected]

juste.*******[email protected]

benita.b*****[email protected]

mer*****[email protected]

kruopy******[email protected]

bic****[email protected]

stas*****[email protected]

la****[email protected]

to******[email protected]

m*****[email protected]

m****[email protected]

LEGO laimėjo:

t.****[email protected]

Penalą laimėjo:

sim******[email protected]

ali*****[email protected]

ziv******[email protected]

vil****[email protected]

Pieštukinę laimėjo:

si****[email protected]

dliu****[email protected]

ebu******[email protected]

sa*****[email protected]

Pliušinį žaislą laimėjo:

ugn*****[email protected]

isdy*******[email protected]

Agne*****[email protected]

mil*****[email protected]

Užrašinę Sniego vaikis laimėjo:

Mikalau*******[email protected]

mke*****[email protected]

ik**[email protected]

ziv***[email protected]

Pieštukinę laimėjo:

riti****[email protected]

Užrašų knygelę laimėjo:

fil*******[email protected]

robe******[email protected]

e.*****[email protected]

g******[email protected]

auri*****[email protected]

bea******[email protected]

dim*****[email protected]

deim********[email protected]

skais*****[email protected]

nerij*******[email protected]

silviju***[email protected]

ppov******[email protected]

ge*****[email protected]

aru*******[email protected]

sai*********[email protected]

ais*****[email protected]

iev****[email protected]