Sudocrem rinkinys “Baby kit”

(Sudocrem 125g, migdukas „Triušelis“ ir 125ml buteliukas), 25 EUR vertė!

 

Kremas nuo iššutimų – SUDOCREM!

„Sudocrem“ skirtas iššutimų ir vystyklų bėrimų gydymui ir profilaktikai. Tinka kūdikių ir suaugusiųjų odos priežiūrai.

VITIRON KIDS FRUITS, 50 kramtomųjų guminukų

10 vitaminų ir mineralinių medžiagų kompleksas vaikų augimui ir vystymuisi!

VITIRON D3 OLIVE SUN 1000 IU, apelsinų skonio!

Inovatyvus ir patogus naudoti vitamino D3 purškalas - NUO KŪDIKYSTĖS IKI SENATVĖS!

ŽAIDIMO „LAIMĖS RATAS“ TAISYKLĖS


BENDROS NUOSTATOS

Pagrindinės nuostatos:

Žaidimo pavadinimas (toliau – Žaidimas): „SUDOCREM Laimės ratas“;

Žaidimo organizatorius (toliau – Organizatorius): UAB All Media Digital (juridinio asmens kodas: 304903117; adresas: P. Lukšio g. 23, Vilnius, el. paštas: [email protected] organizuoja ir vykdo internetinį Žaidimą;

Žaidimo rėmėjas (toliau – Rėmėjas): UAB „Teva Baltics“; 

Žaidimo trukmė: 20212 m. balandžio 1 d. - 2022 m. balandžio 30 d. 00:00 val.

Žaidimo laimėtojai renkami konkurso pabaigoje.

Žaidimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Žaidimo organizavimo, vykdymo, dalyvių dalyvavimo, laimėtojų atrinkimo bei prizų įteikimo tvarką. 

Taisyklės taikytinos dalyviams, kurie virtualiai pasuko www.tevudarzelis.lt portale esantį „ SUDOCREM Laimės ratą“ ir pateikė nurodytus duomenis (vardą, pavardė, elektroninio pašto adresas, miestas) su tikslu dalyvauti Žaidime (toliau – Dalyvis/Dalyviai) ir varžytis dėl Žaidimo prizo.

REIKALAVIMAI DALYVIAMS

Dalyviai, kurie nori varžytis dėl Žaidimo prizo, savo noru virtualiai pasuko www.tevudarzelis.lt portale esantį „Laimės ratą“, pateikė teisingą informaciją ir sutiko dalyvauti Žaidime. Žaidimo Dalyvis privalo pateikti nurodytus asmens duomenis, nes jie būtini Žaidimo organizavimui, vykdymui, Žaidimo rezultatų ir laimėtojų paskelbimui. Nepateikdamas nurodytų asmens duomenų, Žaidimo Dalyvis negalės būti Organizatoriaus identifikuotas ir negalės dalyvauti Žaidime varžantis dėl Žaidimo prizo.

Dalyvių amžius neribojamas. Nepilnametis asmuo, dalyvaudamas Žaidime, apie dalyvavimą privalo informuoti tėvus (įtėvius, globėjus) ir juos supažindinti su Žaidimo Taisyklėmis bei gauti jų sutikimą dalyvauti Žaidime.

Laimėjimo atveju, nepilnamečio Dalyvio laimėtą prizą atsiima tėvai (įtėviai, globėjai).

Kiekvienas asmuo, šiose Taisyklėse numatyta tvarka dalyvaudamas Žaidime, patvirtina, kad su Taisyklėmis susipažino, sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. 

Žaidimo Dalyviais pripažįstami tik tie asmenys, kurie atitinka visus šių Taisyklių reikalavimus.

Organizatorius pasilieka teisę vienašališkai be išankstinio Žaidimo Dalyvio įspėjimo pašalinti iš Žaidimo bet kurį Dalyvį, dėl kurio nesąžiningumo dalyvaujant Žaidime ar neatitikimo Taisyklių reikalavimams (įskaitant, bet neapsiribojant, duomenų tikrumu ir kt.) ir kilus kitų įtarimų.

ŽAIDIMO EIGA 

Dalyvauti Žaidime galite virtualiai pasukdami www.tevudarzelis.lt portale esantį „SUDOCREM Laimės ratą“, ir įvedus savo kontaktinius duomenis. Žaidimo puslapyje pasukti „SUDOCREM Laimės ratas“ galima neribotą kiekį kartų.

Žaidimo Laimėtojai renkami atsitiktine tvarka.

Prizų laimėtojų paskelbimas numatomas 2022 m. gegužės 2 d. 10 val.

Prizų atsiėmimas ar pristatymas – iki 2022 m. gegužės 31 d.

Žaidimo laimėtojai skelbiami Žaidimo www.tevudarzelis.lt tinklalapyje. Su Žaidimo laimėtojais bus susisiekta asmeniškai bei suderintos prizo atsiėmimo sąlygos. Žaidimo Dalyviai, laimėję Žaidimą sutinka pateikti savo adresą Organizatoriui ir Rėmėjui dėl prizo įteikimo. Jei prizo laimėtojas neatsiliepia ar nesureaguoja į gautą informaciją apie prizo atsiėmimo sąlygas per 36 val. po laimėjimo paskelbimo, laimėtojas praranda teisę į prizą.

Visi Žaidimo Dalyviai sutinka, kad laimėjimo atveju jų vardai bus skelbiami www.tevudarzelis.lt  portale.

Žaidimo Rėmėjas rūpinasi Prizo siuntimu arba perduoda Prizą Organizatoriui, kuris rūpinasi Prizų pristatymu.

ŽAIDIMO PRIZAI:

Sudocrem rinkinys “Baby kit” (Sudocrem 125g, migdukas „Triušelis“ ir 125ml buteliukas) - 3 rinkiniai;

Sudocrem kremas 70 g. - 10 vnt.;

Vitaminai Vitiron D3 - 3 vnt.;

Vitaminai Vitiron Kids vitaminai - 5 vnt.;

Žaidimo Prizas į piniginį ekvivalentą ar kitus daiktus nekeičiamas.

Žaidimo Prizą steigia ir už jį atsako Žaidimo Rėmėjas.

ASMENS DUOMENYS

Dalyviai, dalyvaudami Žaidime ir varžydamiesi dėl Žaidimo prizo, suteikia sutikimą Organizatoriui tvarkyti Dalyvių asmens duomenis Žaidimo organizavimo, vykdymo, bei laimėtojų paskelbimo bei prizų įteikimo tikslais. Dalyvis sutinka, kad Žaidimo metu surinkti duomenys gali būti naudojami rinkodaros tikslais. Dalyviai taip pat sutinka, kad Žaidimo prizų įteikimo tikslais jo asmens laimėtojų duomenys taip pat bus perduoti Rėmėjui.

Dalyvių asmens duomenų valdytojas yra Organizatorius, kontaktinis el. paštas asmens duomenų klausimais [email protected]

Dalyvis duomenis privalo pateikti pagal Taisykles, jų nepateikus, Organizatorius negalės identifikuoti Žaidimo laimėtojo bei pateikti prizo.

Dalyvio asmens duomenys gali būti teikiami to pareikalavus kompetentingoms valstybės institucijoms, vykdant teisės aktų reikalavimus. Dalyvio asmens duomenys nebus perduodami į trečiąsias valstybes.

Dalyvis, kaip duomenų subjektas, turi teisę prašyti, kad Organizatorius leistų susipažinti su Dalyvio asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka, teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Dalyvis turi teisę atšaukti savo sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visais atvejais, kurie nėra apibrėžti šiose Taisyklėse, taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir kitų teisės aktų nuostatai.

Dėl visų šiose Taisyklėse neaptartų klausimų Organizatorius turi teisę priimti vienašališką sprendimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Organizatorius neatsako, jeigu ne dėl Organizatoriaus kaltės laimėtojas neatsako į asmeninę žinutę dėl Prizo laimėjimo ir iki nurodyto termino nepateikia savo asmens duomenų, reikalingų prizo pristatymui. 

Organizatorius neatsako už informacijos, kurią apie save pateikia Dalyviai, turinį ir jos pateikimo formą. Joks informacijos apie Dalyvį paskelbimas, jeigu atitinkamą informaciją yra pateikęs Dalyvis, negali būti laikomas žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumo pažeidimu.

Organizatorius nėra atsakingas už Dalyvio duomenų gavimą, praradimą, vėlavimą dėl techninių nesklandumų, už kuriuos Organizatorius nėra atsakingas ir negali kontroliuoti. Organizatorius nėra atsakingas už techninius sutrikimus, internetinio ryšio gedimus, veikimo vėlavimus ar panašius trukdžius, dėl kurių apribojamos dalyvavimo Žaidime galimybės.

Organizatorius neatsako už Dalyvių išlaidas ir (arba) nuostolius, susijusius su dalyvavimu Žaidime.

Organizatorius pasilieka teisę keisti Taisykles ir dalyvavimo sąlygas iš anksto apie tai nepranešus, apie pakeitimus paskelbiant internetinėje svetainėje www.tevudarzelis.lt

SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLAIS

Pažymėdamas „Sutinku su mano pateiktų asmens duomenų perdavimu UAB „Daisena“ ir jų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais“, patvirtinu, kad susipažinau ir sutinku su žemiau nurodytomis nuostatomis, o, man esant nepilnamečiui (t.y. asmeniui iki 18 m.), taip pat, kad mano sutikimas yra suderintas su mano, kaip nepilnamečio asmens, tėvais/globėjais/rūpintojais ir jie tam neprieštarauja, t.y.:

Sutinku, kad UAB „Teva Baltics“ (toliau – Rėmėjas) naudotų mano dalyvaujant UAB All Media Digital žaidime „Laimės ratas“ pateiktus asmens duomenis (vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą) tiesioginės rinkodaros tikslais, t.y. kreiptųsi į mane telefonu, elektroniniu paštu su tikslu teikti man informaciją ir reklaminę medžiagą apie Bendrovės teikiamas paslaugas, naujienas bei akcijas.

Esu informuotas ir suprantu, kad:

turiu teisę susipažinti su savo pateiktais asmens duomenimis ir žinoti kaip jie tvarkomi;

žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis; nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys, įskaitant asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu;

reikalauti, kad Bendrovė sunaikintų mano pateiktus asmens duomenis arba sustabdytų tokių duomenų tvarkymo veiksmus.

Esu informuotas ir suprantu, kad turiu teisę bet kada atšaukti savo sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, pateikęs tokį savo prašymą Bendrovei el. paštu All Media Digital, adresu [email protected].

Esu informuotas ir suprantu, kad mano asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais bus tvarkomi ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų nuo Žaidimo pasibaigimo momento, išskyrus atvejus, jei aš pareikšiu nesutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo minėtais tikslais ir/ar duotą sutikimą atšauksiu.

 

ŽAIDIMO „LAIMĖS RATAS“ NUGALĖTOJAI


Sudocrem rinkinys “Baby kit” (Sudocrem 125g, migdukas „Triušiukas“ ir 125 ml buteliukas) - 3 rinkiniai:

Vytautė Genevičienė ****[email protected]

Dovilė Mačienė ****[email protected]

Veronika Dadūrė ****[email protected]

Sudocrem kremas 250 g. - 10 vnt.:

Aistė Šaltienė ****[email protected]

Modesta Bredelytė ****[email protected]

Albina Razmantaitė ****[email protected]

Ieva Masiliūnaitė****[email protected]

Gintaras Bredelis ****[email protected]

Simona Safonova ****[email protected]

Erika Karčiauskienė ****[email protected]

Daiva Banienė ****[email protected]

Dalia Vitkūnienė ****[email protected]

Eva Stefanovič-Norkė ****[email protected]

Vitaminai Vitiron D3 - 3 vnt.:

Goda Pužaitė ****[email protected]

Aurelija Atkočiūnienė ****[email protected]

Laurita Grabštunovičienė ****[email protected]

Vitaminai Vitiron Kids vitaminai - 5 vnt.:

Giedrė Galdikienė ****[email protected]

Irma Juodsnukienė ****[email protected]

Toma Žemaitė t.****[email protected]

Eglė Blažienė ****[email protected]

Juozapas Butėnas ****[email protected]