Rinkinys Nr. 1

Rinkinį sudaro AHA sportinis maišelis su 3 pakuotėmis sausų pusryčių plastikiniame maišelyje (kviečiai su medumi, trys skoniai, braškių skonio) + 3 skonių gėrimai ACTIVE DRINK (ledų su vaisiais, arbūzų, įvairių vaisių skonio).

Rinkinys Nr. 2

Rinkinį sudaro kiaušinių dėžutė, kurioje sudėti 24 AHA šokoladiniai kiaušiniai + 3 skonių gėrimai ACTIVE DRINK (ledų su vaisiais, arbūzų, įvairių vaisių skonio).

Rinkinys Nr. 3

Rinkinį sudaro 2 rūšių sausi pusryčiai kartoninėse dėžutėse (pagalvėlės, kviečiai su medumi) + 2 skonių 0,7 l morkų, bananų ir obuolių bei morkų ir braškių nektaras.

Rinkinys Nr. 4

Rinkinį sudaro 2 skonių kukurūzai + 2 skonių 0,7 l morkų, bananų ir obuolių bei morkų ir braškių nektaras.

Rinkinys Nr. 5

Rinkinį sudaro AHA gėrimų ACTIVE DRINK rinkinys (visų 3 skonių (ledų su vaisiais, arbūzų, įvairių vaisių skonio).

Rinkinys Nr. 6

Rinkinį sudaro sausi pusryčiai su medumi kartoninėje dėžutėje + karamelės skonio kukurūzai + braškių ir morkų nektaras + 3 skonių gėrimai ACTIVE DRINK (ledų su vaisiais, arbūzų, įvairių vaisių skonio)

ŽAIDIMO „LAIMĖS RATAS“ TAISYKLĖS


BENDROS NUOSTATOS

Pagrindinės nuostatos:

Žaidimo pavadinimas (toliau – Žaidimas): „AHA Laimės ratas“;

Žaidimo organizatorius (toliau – Organizatorius): UAB All Media Digital (juridinio asmens kodas: 304903117; adresas: P. Lukšio g. 23, Vilnius, el. paštas: [email protected] organizuoja ir vykdo internetinį Žaidimą;

Žaidimo rėmėjas (toliau – Rėmėjas): UAB „Daisena“; 

Žaidimo trukmė: 2021 m. gegužės 25 d. - 2021 m. birželio 13 d. 00:00 val.

Žaidimo laimėtojai renkami konkurso pabaigoje.

Žaidimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Žaidimo organizavimo, vykdymo, dalyvių dalyvavimo, laimėtojų atrinkimo bei prizų įteikimo tvarką. 

Taisyklės taikytinos dalyviams, kurie virtualiai pasuko www.tevudarzelis.lt portale esantį „ AHA Laimės ratą“ ir pateikė nurodytus duomenis (vardą, pavardė, elektroninio pašto adresas, miestas) su tikslu dalyvauti Žaidime (toliau – Dalyvis/Dalyviai) ir varžytis dėl Žaidimo prizo.

REIKALAVIMAI DALYVIAMS

Dalyviai, kurie nori varžytis dėl Žaidimo prizo, savo noru virtualiai pasuko www.tevudarzelis.lt portale esantį „Laimės ratą“, pateikė teisingą informaciją ir sutiko dalyvauti Žaidime. Žaidimo Dalyvis privalo pateikti nurodytus asmens duomenis, nes jie būtini Žaidimo organizavimui, vykdymui, Žaidimo rezultatų ir laimėtojų paskelbimui. Nepateikdamas nurodytų asmens duomenų, Žaidimo Dalyvis negalės būti Organizatoriaus identifikuotas ir negalės dalyvauti Žaidime varžantis dėl Žaidimo prizo.

Dalyvių amžius neribojamas. Nepilnametis asmuo, dalyvaudamas Žaidime, apie dalyvavimą privalo informuoti tėvus (įtėvius, globėjus) ir juos supažindinti su Žaidimo Taisyklėmis bei gauti jų sutikimą dalyvauti Žaidime.

Laimėjimo atveju, nepilnamečio Dalyvio laimėtą prizą atsiima tėvai (įtėviai, globėjai).

Kiekvienas asmuo, šiose Taisyklėse numatyta tvarka dalyvaudamas Žaidime, patvirtina, kad su Taisyklėmis susipažino, sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. 

Žaidimo Dalyviais pripažįstami tik tie asmenys, kurie atitinka visus šių Taisyklių reikalavimus.

Organizatorius pasilieka teisę vienašališkai be išankstinio Žaidimo Dalyvio įspėjimo pašalinti iš Žaidimo bet kurį Dalyvį, dėl kurio nesąžiningumo dalyvaujant Žaidime ar neatitikimo Taisyklių reikalavimams (įskaitant, bet neapsiribojant, duomenų tikrumu ir kt.) ir kilus kitų įtarimų.

ŽAIDIMO EIGA 

Dalyvauti Žaidime galite virtualiai pasukdami www.tevudarzelis.lt portale esantį „AHA Laimės ratą“, ir įvedus savo kontaktinius duomenis. Žaidimo puslapyje pasukti „AHA Laimės ratą“ galima neribotą kiekį kartų.

Žaidimo Laimėtojai renkami atsitiktine tvarka.

Prizų laimėtojų paskelbimas numatomas 2021 m. birželio 15 d., 10 val.

Prizų atsiėmimas ar pristatymas – iki 2021 m. birželio 30 d.

Žaidimo laimėtojai skelbiami Žaidimo www.tevudarzelis.lt tinklalapyje. Su Žaidimo laimėtojais bus susisiekta asmeniškai bei suderintos prizo atsiėmimo sąlygos. Žaidimo Dalyviai, laimėję Žaidimą sutinka pateikti savo adresą Organizatoriui ir Rėmėjui dėl prizo įteikimo. Jei prizo laimėtojas neatsiliepia ar nesureaguoja į gautą informaciją apie prizo atsiėmimo sąlygas per 36 val. po laimėjimo paskelbimo, laimėtojas praranda teisę į prizą.

Visi Žaidimo Dalyviai sutinka, kad laimėjimo atveju jų vardai bus skelbiami www.tevudarzelis.lt  portale.

Žaidimo Rėmėjas rūpinasi Prizo siuntimu arba perduoda Prizą Organizatoriui, kuris rūpinasi Prizų pristatymu.

ŽAIDIMO PRIZAI:

1 rinkinys – 5 vnt.: AHA sportinis maišelis, 3 pakuotės sausų pusryčių plastikiniame maišelyje (kviečiai su medumi, trijų skonių, braškių skonio) + 3 skonių gėrimai ACTIVE DRINK (ledų su vaisiais, arbūzų, įvairių vaisių skonio).

2 rinkinys – 5 vnt.: Kiaušinių dėžutė, kurioje sudėti 24 AHA šokoladiniai kiaušiniai + 3 skonių gėrimai ACTIVE DRINK (ledų su vaisiais, arbūzų, įvairių vaisių skonio).

3 rinkinys – 5 vnt.: 2 rūšių sausi pusryčiai kartoninėse dėžutėse (pagalvėlės, kviečiai su medumi) + 2 skonių 0,7 l morkų, bananų ir obuolių bei morkų ir braškių nektaras.

4 rinkinys – 5 vnt.: 2 skonių kukurūzai + 2 skonių 0,7 l morkų, bananų ir obuolių bei morkų ir braškių nektaras.

5 rinkinys – 5 vnt.: AHA gėrimų ACTIVE DRINK rinkinys (visų 3 skonių (ledų su vaisiais, arbūzų, įvairių vaisių skonio) po 5 vnt.).

6 rinkinys – 5 vnt.: Sausi pusryčiai su medumi kartoninėje dėžutėje + karamelės skonio kukurūzai + braškių ir morkų nektaras + 3 skonių gėrimai ACTIVE DRINK (ledų su vaisiais, arbūzų, įvairių vaisių skonio).

Žaidimo Prizas į piniginį ekvivalentą ar kitus daiktus nekeičiamas.

Žaidimo Prizą steigia ir už jį atsako Žaidimo Rėmėjas.

ASMENS DUOMENYS

Dalyviai, dalyvaudami Žaidime ir varžydamiesi dėl Žaidimo prizo, suteikia sutikimą Organizatoriui tvarkyti Dalyvių asmens duomenis Žaidimo organizavimo, vykdymo, bei laimėtojų paskelbimo bei prizų įteikimo tikslais. Dalyvis sutinka, kad Žaidimo metu surinkti duomenys gali būti naudojami rinkodaros tikslais. Dalyviai taip pat sutinka, kad Žaidimo prizų įteikimo tikslais jo asmens laimėtojų duomenys taip pat bus perduoti Rėmėjui.

Dalyvių asmens duomenų valdytojas yra Organizatorius, kontaktinis el. paštas asmens duomenų klausimais [email protected]

Dalyvis duomenis privalo pateikti pagal Taisykles, jų nepateikus, Organizatorius negalės identifikuoti Žaidimo laimėtojo bei pateikti prizo.

Dalyvio asmens duomenys gali būti teikiami to pareikalavus kompetentingoms valstybės institucijoms, vykdant teisės aktų reikalavimus. Dalyvio asmens duomenys nebus perduodami į trečiąsias valstybes.

Dalyvis, kaip duomenų subjektas, turi teisę prašyti, kad Organizatorius leistų susipažinti su Dalyvio asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka, teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Dalyvis turi teisę atšaukti savo sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visais atvejais, kurie nėra apibrėžti šiose Taisyklėse, taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir kitų teisės aktų nuostatai.

Dėl visų šiose Taisyklėse neaptartų klausimų Organizatorius turi teisę priimti vienašališką sprendimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Organizatorius neatsako, jeigu ne dėl Organizatoriaus kaltės laimėtojas neatsako į asmeninę žinutę dėl Prizo laimėjimo ir iki nurodyto termino nepateikia savo asmens duomenų, reikalingų prizo pristatymui. 

Organizatorius neatsako už informacijos, kurią apie save pateikia Dalyviai, turinį ir jos pateikimo formą. Joks informacijos apie Dalyvį paskelbimas, jeigu atitinkamą informaciją yra pateikęs Dalyvis, negali būti laikomas žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumo pažeidimu.

Organizatorius nėra atsakingas už Dalyvio duomenų gavimą, praradimą, vėlavimą dėl techninių nesklandumų, už kuriuos Organizatorius nėra atsakingas ir negali kontroliuoti. Organizatorius nėra atsakingas už techninius sutrikimus, internetinio ryšio gedimus, veikimo vėlavimus ar panašius trukdžius, dėl kurių apribojamos dalyvavimo Žaidime galimybės.

Organizatorius neatsako už Dalyvių išlaidas ir (arba) nuostolius, susijusius su dalyvavimu Žaidime.

Organizatorius pasilieka teisę keisti Taisykles ir dalyvavimo sąlygas iš anksto apie tai nepranešus, apie pakeitimus paskelbiant internetinėje svetainėje www.tevudarzelis.lt

SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLAIS

Pažymėdamas „Sutinku su mano pateiktų asmens duomenų perdavimu UAB „Daisena“ ir jų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais“, patvirtinu, kad susipažinau ir sutinku su žemiau nurodytomis nuostatomis, o, man esant nepilnamečiui (t.y. asmeniui iki 18 m.), taip pat, kad mano sutikimas yra suderintas su mano, kaip nepilnamečio asmens, tėvais/globėjais/rūpintojais ir jie tam neprieštarauja, t.y.:

Sutinku, kad UAB „Daisena“ (toliau – Rėmėjas) naudotų mano dalyvaujant UAB All Media Digital žaidime „Laimės ratas“ pateiktus asmens duomenis (vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą) tiesioginės rinkodaros tikslais, t.y. kreiptųsi į mane telefonu, elektroniniu paštu su tikslu teikti man informaciją ir reklaminę medžiagą apie Bendrovės teikiamas paslaugas, naujienas bei akcijas.

Esu informuotas ir suprantu, kad:

turiu teisę susipažinti su savo pateiktais asmens duomenimis ir žinoti kaip jie tvarkomi;

žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis; nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys, įskaitant asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu;

reikalauti, kad Bendrovė sunaikintų mano pateiktus asmens duomenis arba sustabdytų tokių duomenų tvarkymo veiksmus.

Esu informuotas ir suprantu, kad turiu teisę bet kada atšaukti savo sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, pateikęs tokį savo prašymą Bendrovei el. paštu All Media Digital, adresu [email protected].

Esu informuotas ir suprantu, kad mano asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais bus tvarkomi ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų nuo Žaidimo pasibaigimo momento, išskyrus atvejus, jei aš pareikšiu nesutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo minėtais tikslais ir/ar duotą sutikimą atšauksiu.

ŽAIDIMO „LAIMĖS RATAS“ NUGALĖTOJAI


1-ąjį rinkinį laimėjo:

Roberta Stulginskaitė ****[email protected]

Ieva Jakaitytė ****[email protected]

Violeta Žurauskienė ****eta.****[email protected]

Inga Lukošaitienė ****[email protected]

Sigita Jatulienė ****[email protected]

 

2-ąjį rinkinį laimėjo:

Irma Perkumienė i.****[email protected]

Vaida Lygaitienė ****[email protected]

Raminta Pangonienė ****[email protected]

Mindaugas Lipinskas m.****[email protected]

Laura Kalasinskaitė ****[email protected]

 

3-ąjį rinkinį laimėjo:

Ūla Rukšėnaitė ula.****[email protected]

Diana Jagminienė ****[email protected]

Gintarė Bausienė ****[email protected]

Dainora Butkienė ****[email protected]

Monika Vaišvilaitė ****[email protected]

 

4-ąjį rinkinį laimėjo:

Vidmantas Linkevičius ****[email protected]

Saulė Orentaitė ****[email protected]

Rolandas Novikevičius ****[email protected]

Vitalijus Šmitas ****[email protected]

Kristina Čiurinskienė ****[email protected]

 

5-ąjį rinkinį laimėjo:

Monika Šakaitytė ****ka.****[email protected]

Ingrida Vincevičiūtė ****[email protected]

Andrejus Vasiljevas ****[email protected]

Inga Lukošienė ****[email protected]

Arnas Sakalauskas ****[email protected]

 

6-ąjį rinkinį laimėjo:

Rūta Gaveniauskienė ****[email protected]

Lukas Cibulskas ****[email protected]

Donata Markulė ****[email protected]

Indrė Čepaitė ****[email protected]

Viktorija Dapkuvienė ****[email protected]