TESTUOTOJŲ ATRANKOS TAISYKLĖS

REIKALAVIMAI DALYVIAMS

 1. Atrankoje dalyvauja visi užsiregistravę ir prie asmeninės tevu-darzelis.lt paskyros prisijungę nariai, atsakę į Atrankos klausimus (toliau – Dalyviai).
 2. Atrankoje negali dalyvauti UAB All Media Digital, UAB All Media Lithuania ir UAB All Media Radijas įmonių darbuotojai ir jų šeimų nariai. Šeimos nariais laikomi sutuoktiniai, vaikai, įvaikiai, broliai, seserys, motina, tėvas.
 3. Jei asmeninę tevu-darzelis.lt paskyrą naudoja nepilnametis asmuo, tai jis, dalyvaudamas Atrankoje, apie dalyvavimą privalo informuoti tėvus (įtėvius, globėjus) ir juos supažindinti su Atrankos Taisyklėmis bei gauti jų sutikimą dalyvauti Atrankoje.
 4. Kiekvienas asmuo, šiose Taisyklėse numatyta tvarka dalyvaudamas Atrankoje, patvirtina, kad su Taisyklėmis susipažino, sutinka ir įsipareigoja jų laikytis.
 5. Atrankos Dalyviais pripažįstami tik tie asmenys, kurie atitinka visus šių Taisyklių reikalavimus.
 6. Organizatorius pasilieka teisę vienašališkai be išankstinio Atrankos Dalyvio įspėjimo pašalinti iš Atrankos bet kurį Dalyvį, dėl kurio nesąžiningumo dalyvaujant Atrankoje ar neatitikimo Taisyklių reikalavimams (įskaitant, bet neapsiribojant, duomenų tikrumu ir kt.) kyla įtarimų.

ATRANKOS EIGA

 1. Norėdami dalyvauti Atrankoje ir išbandyti Produktus, prie asmeninės tevu-darzelis.lt paskyros prisijungę nariai atsako į Atrankos klausimus komentarų skiltyje.
 2. Atrankos komentarų skiltyje pateikti atsakymą į Atrankos klausimą galima neribotą kiekį kartų, tačiau kelis kartus atsakymą pateikęs asmuo bus vertinamas kaip vienas Atrankos dalyvis.
 3. Atrankos laimėtojai (toliau – Testuotojai arba Testuotojas) skelbiami Atrankos komentarų skiltyje. Su atrinktai Testuotojais susisiekia Organizatorius asmenine žinute tevu-darzelis.lt portale. Jei per žinutėje nurodytą terminą Testuotojas neatsako, į jo vietą renkamas kitas Testuotojas. Apie tai visi Atrankos Dalyviai informuojami Žaidimo komentarų skiltyje.
 4. Atrankos Dalyvis, laimėjęs Atranką, sutinka pateikti savo vardą, pavardę, adresą, el. paštą ir telefono numerį Organizatoriui, kuris gali duomenis perduoti Rėmėjui, jei pastarasis rūpinasi Produktų pristatymu.
 5. Pateikdamas atsiliepimus apie Produktus (toliau – Turinys), Testuotojas patvirtina, kad yra Turinio autorius, kad turi teisę viešinti Turinį bei atlikti kitus Taisyklėse numatytus veiksmus Turinio atžvilgiu (įskaitant perduoti Taisyklėse numatytas teises į Turinį) ir (ar) kad Turinys nepažeidžia teisės aktų reikalavimų ir/ar trečiųjų asmenų teisių. Pateikdamas Turinį, Testuotojas sutinka, kad Turinys (visos autorių turtinės teisės į Turinį) pereina Organizatoriaus nuosavybėn ir gali būti vėliau naudojamas Organizatoriaus nuožiūra be atskiro Testuotojo informavimo ir/ar sutikimo už tai Testuotojui neatlyginant. Testuotojai Organizatoriui taip pat neatlygintinai suteikia teisę keisti pateiktą Turinį.
 6. Testuotojas neatlygintinai pateikia Turinį už Rėmėjo suteiktas ir jam atitenkančias Paslaugas arba Produktus, kurių nereikia grąžinti.

ASMENS DUOMENYS

 1. Visi Dalyviai savo noru prisijungė prie asmeninės tevu-darzelis.lt paskyros, kur visų Dalyvių duomenys, pateikti registruojant tevu-darzelis.lt asmeninę paskyrą, yra tvarkomi Organizatoriaus, ir sutiko dalyvauti Atrankoje,.. Atrankos Dalyvis privalo jungtis per asmeninę tevu-darzelis.lt paskyrą ir pateikti nurodytus asmens duomenis, nes jie būtini Atrankos organizavimui, vykdymui bei Testuotojų atrankai ir paskelbimui.
 2. Dalyvis, laimėjęs Atranką, privalo pateikti reikalaujamus asmens duomenis (vardas, pavardė, adresas, telefonas, el. paštas), nes jie būtini Produktų pristatymui.
 3. Dalyvis suteikia sutikimą Organizatoriui ir Rėmėjui tvarkyti jo asmens duomenis Produkto įteikimo tikslais.
 4. Dalyvis, dalyvaudamas Atrankoje, sutinka, kad Atrankos rezultatų viešinimo tikslais bus skelbiamas jo tevu-darzelis.lt slapyvardis.
 5. Testuotojas įsipareigoja pateikti atsiliepimą apie išbandytus Produktus specialiame tevu-darzelis.lt puslapyje ir neprieštarauja, kad jo naudojamas slapyvardis būtų pateiktas šalia atsiliepimo.
 6. Taip pat Testuotojas neprieštarauja, kad jo pateiktas atsiliepimas, kartu su slapyvardžiu, bus komunikuojamas reklaminiuose skydeliuose visuose Organizatoriui priklausančiuose internetiniuose puslapiuose.
 7. Testuotojų asmens duomenų valdytojas yra Organizatorius, kontaktinis el. paštas asmens duomenų klausimais [email protected].
 8. Testuotojas asmens duomenis privalo pateikti pagal Taisykles.
 9. Testuotojų asmens duomenys gali būti teikiami to pareikalavus kompetentingoms valstybės institucijoms, vykdant teisės aktų reikalavimus.
 10. Atrinktų Dalyvių asmens duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims tiek, kiek tai yra susiję su Atrankos vykdymu:
  1. Organizatoriui ir Rėmėjui teikiami dalyvių duomenys, reikalingi perduoti Produktus;
  2. Siuntų pristatymo tarnyboms teikiami Dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo prizų pristatymui;
  3. Valstybinėms institucijoms teikiami Dalyvių duomenys, reikalingi taikomų mokesčių sumokėjimui;
  4. Kitais teisėtais Lietuvos Respublikos įstatymuose apibrėžtais atvejais ir tvarka.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Visais atvejais, kurie nėra apibrėžti šiose Taisyklėse, taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir kitų teisės aktų nuostatos.
 2. Dėl visų šiose Taisyklėse neaptartų klausimų Organizatorius turi teisę priimti vienašališką sprendimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 3. Organizatorius neatsako, jeigu ne dėl Organizatoriaus kaltės Testuotojas neatsako į asmeninę žinutę dėl Atrankos laimėjimo ir iki nurodyto termino nepateikia savo asmens duomenų, reikalingų Produktų pristatymui.
 4. Organizatorius neatsako už informacijos, kurią apie save pateikia Dalyviai, turinį ir jos pateikimo formą. Joks informacijos apie Dalyvį paskelbimas, jeigu atitinkamą informaciją yra pateikęs Dalyvis, negali būti laikomas žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumo pažeidimu.
 5. Organizatorius nėra atsakingas už Dalyvio duomenų gavimą, praradimą, vėlavimą dėl techninių nesklandumų, už kuriuos Organizatorius nėra atsakingas ir negali kontroliuoti. Organizatorius nėra atsakingas už techninius sutrikimus, internetinio ryšio gedimus, veikimo vėlavimus ar panašius trukdžius, dėl kurių apribojamos dalyvavimo Atrankoje galimybės.
 6. Organizatorius neatsako už Dalyvių išlaidas ir (arba) nuostolius, susijusius su dalyvavimu Atrankoje.
 7. Organizatorius turi teisę vienašališkai pataisyti arba pakeisti šias Taisykles, iš anksto viešai apie tai pranešęs internetiniame portale www.tevu-darzelis.lt.