Globa – alternatyva įvaikinimui

Mergaitė, stovinti greta globėjos, rodo širdelę pirštais fizkes | Shutterstock.com

Dauguma šeimų, jaučiančių poreikį padėti vaikams, pirmiausia susimąsto apie įvaikinimą. Tačiau vaiko globa yra dar vienas būdas suteikti vaikui namus.

Labai daug vaikų, likusių be tėvų globos, negalima įvaikinti. Tai gali nutikti dėl vaiko amžiaus, jo palaikomų santykių su biologiniais tėvais, broliais, seserimis, kurie gali būti globojami kitoje globos vietoje ar kartu.

Įvaikinimas, kai išskiriami artimus ryšius palaikantys broliai ir seserys, vaikams yra labiau žalingas nei naudingas. 

Kodėl vaikai atsiduria „globos sistemoje“

Dažniausiai į „globos sistemą“ vaikai patenka dėl to, kad jų tėvai yra įnikę į priklausomybes, stokoja socialinių įgūdžių, nesirūpina ar negeba rūpintis savo vaikais. Kartais taip gali nutikti dėl biologinių tėvų ar vieno iš tėvų ligos. Globos tikslas – užtikrinti, kad vaikas galėtų saugiai augti, vystytis šeimoje, suprantančioje ir gebančioje atliepti jo poreikius. 2020 m. 59,3 proc. tėvų globos netekusių vaikų buvo apgyvendinta globėjų šeimose, o 0,5 proc. – šeimynose. Tai reiškia, kad 40,2 proc. vaikų pateko į globos įstaigų, globos centrų sistemą. Globa – tai būdas suteikti šiems vaikams namus.

Globėjai nepaliekami vieni

Globa yra daugialypis procesas, kurį sudaro likęs be tėvų globos vaikas, vaiko biologinė šeima ir globėjas. Dar prieš pradėdamos globoti šeimos lanko globėjų bei įtėvių kursus, kurių metu įgauna daug žinių bei galutinai apsisprendžia, ar yra tam pasiruošę. 

Kiekvienam globėjui – koordinatorius

Tapę globėjais jie bendradarbiauja su teritoriniu vaiko teisių apsaugos skyriumi, globos centru. Kiekvienam globėjui yra skiriamas globos koordinatorius, kuris gali patarti visais globėjui rūpimais klausimais. Dažniausiai globėjai ir globos koordinatoriai bendrauja, kai yra poreikis užtikrinti vaiko bendravimą su jo biologine šeima. Tai gali būti vaiko tėvai, broliai, seserys, seneliai ar kiti asmenys, turintys emocinį ryšį su vaiku.

Ryšių palaikymas – viena iš globėjo pareigų

Šis procesas gali kelti įvairių įtampų tarp globėjų ir vaiko biologinių tėvų, todėl globos koordinatorius tampa tarsi tarpininkas. Jis padeda organizuoti vaiko susitikimus su jo šeima. Susitikimai gali būti organizuojami globos centro patalpose, globėjas neprivalo priimti vaiko biologinių tėvų savo namuose. Bendravimas su vaiko biologiniais tėvais vyksta per globos koordinatorių. Taip globėjai yra apsaugomi nuo galimų neigiamų vaiko biologinės šeimos reakcijų jų atžvilgiu. Be to, globėjams yra prieinamos visos globos centro teikiamos paslaugos: informavimas, konsultavimas, įvairūs seminarai, mokymai, savipagalbos grupės, psichologo konsultacijos.

Kas gali globoti ir nuo ko pradėti

Globėjais gali tapti pilnamečiai darbingo amžiaus asmenys. Išimtys yra taikomos tik giminaičių globai. Taip pat globėjais gali tapti ir vieniši asmenys arba vienas iš sutuoktinių.

Pirmiausia – pateikti prašymą

Norintys globoti turėtų pateikti prašymą savo miesto savivaldybės administracijai. Kartu su prašymu reikia pateikti medicininę formą (046/a) ir šeimoje kartu gyvenančių, vyresnių nei 16 metų asmenų, raštišką sutikimą. Atlikus pirminį vertinimą, šeimos būna nukreipiamos į globos centrą, kur yra atliekamas vertinimas ir organizuojami mokymai pagal GIMK programą.

Pasiruošimo procesas

Žmonės mano, kad pasiruošimo procesas yra ilgas ir varginantis, tačiau būtent mokymų ir vertinimo metu šeimos gali priimti tvirtą galutį sprendimą dėl norimo globoti vaiko amžiaus, sveikatos būklės, socialinės padėties. Mokymų metu yra gilinamasi į vaiko poreikius, šeimos gali įsivertinti, ar gebės juos suprasti ir atliepti.

Susitikimų būtinumas ir trukmė

Mokymų ir vertinimo metu yra organizuojami 7 grupiniai ir mažiausiai 2 individualūs susitikimai. Grupinių susitikimų metu šeimos dalijasi savo patirtimi, lūkesčiais, atliekamos įvairios praktinės užduotys, padedančios įsigilinti į vaiką bei jo poreikius. Individualių susitikimų metu galima aptarti individualius šeimai kilusius klausimus. Pasibaigus yra pateikiama išvada dėl pasirengimo globoti.

Šeimos parinkimas vaikui

Visuomenėje vis dar sklando įsitikinimas, kad globėjai vaikus gali pasirinkti tiesiog nuėję į globos namus. Ši praktika jau nebėra taikoma, nes tai yra neteisinga vaikų atžvilgiu. Šiuo metu vaikui yra parenkama šeima, o ne vaikas šeimai. Ieškoma šeima, kuri galėtų geriausiai patenkinti konkretaus vaiko poreikius.

Globėjų susipažinimas su vaiko duomenimis

Net ir vaiko supažindinimas su šeima vyksta pamažu. Pirmasis šeimos susipažinimas su vaiku būna neformalus, nedalyvaujant vaikui tiesiogiai. 

Iš pradžių būsimi globėjai susipažįsta su vaiko byla, kurioje pateikiami pagrindiniai duomenys apie vaiką, jo sveikatą, elgesį, socialinę kilmę, jo poreikius. Tik būsimiems globėjams parašius raštišką prašymą, susipažinimas su vaiku yra tęsiamas.

Vaiko supažindinimas su šeima

Po pirmųjų susitikimų yra išklausoma vaiko nuomonė apie gyvenimą naujoje šeimoje. Susipažinimas su vaiku yra labai atsakingas procesas, siekiama kuo labiau apsaugoti jį nuo pakartotinių traumų. Vaiko globos atsisakymas gali giliai emociškai sužeisti vaiką, paveikti jo savivertę, sugriauti pasitikėjimą suaugusiaisiais ir visa globos sistema.

Šeimos pašaukimas tapti globėjais

Kiekvienais metais vis daugiau šeimų atranda save kaip globėjus. Daugumos šeimų apsisprendimą globoti lemia jų vidinės nuostatos, noras padėti, kai kurie tampa globėjais, nes jų giminaičiams yra reikalinga globa.

Valstybės teikiama parama

Dažniausiai asmenys globėjais tampa vedami vidinių paskatų, tačiau negalime nuneigti globėjams teikiamos valstybės paramos svarbos. Norima, kad kuo mažiau vaikų augtų globos įstaigose, taigi Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siekia pritraukti kuo daugiau globėjų ir ketina didinti išmokas globojamiems vaikams bei globėjams.

Valstybės teikiamos paramos dydis

Šiuo metu globėjams yra mokama 160 eurų globos (rūpybos) išmoka, kuri yra skirta vaikui, ir globos (rūpybos) tikslinis priedas – 160 eurų, kuris skirtas globėjui. Be to, kai kurios savivaldybės skiria pagalbos pinigus jų savivaldybės globotiniams. Skiriamos paramos suma kiekvienoje savivaldybėje gali skirtis. 

Parama vaikui sulaukus pilnametystės

Globojamam vaikui sulaukus pilnametystės yra skiriama 3 000 eurų įsikūrimo išmoka. Be to, jei globojamas pilnametis tęsia mokslus pagal bendrojo ugdymo programą ir gyvena pas globėją, jam yra tęsiama globos (rūpybos) išmoka iki 24-erių metų.

Svarbu

Daugiau informacijos apie vaikų globą bei įvaikinimą suteikti gali jūsų gyvenamojoje vietoje veikiantys globos centro specialistai. Jų kontaktus galima rasti www.globoscentrai.lt. Be to, globos specialistai pasiekiami el. paštu [email protected] bei paskambinus į nemokamą globos ir įvaikinimo liniją tel. 8 800 00 207.

Susiję straipsniai

Šeimos renkasi ir globoti, ir įvaikinti

Skirtumas tarp globos ir įvaikinimo yra tas, kad įvaikinimas yra baigtinis procesas. Įvaikinus vaiką vaiko ir įtėvių santykiai trunka visą gyvenimą.

Globa ir įvaikinimas: panašumai ir skirtumai

Vaiko, likusio be tėvų globos, priėmimas į šeimą, rūpinimasis juo, jo poreikių tenkinimas, saugios aplinkos užtikinimas – labai kilnus ir būtinas.

Kaip sukurti ryšį su įvaikiu (sūnumi, dukra), globotiniu?

Vaikui atėjus į šeimą labai svarbu jautriai reaguoti į vaiko poreikius, sukurti saugumo jausmą. Tam labai svarbi dienos rutina, aiškios taisyklės.