ŽAIDIMO TAISYKLĖS

REIKALAVIMAI DALYVIAMS

 1. Žaidime dalyvauja visi užsiregistravę ir prie asmeninės tevu-darzelis.lt paskyros prisijungę nariai, atsakę į Žaidimo klausimus (toliau – Dalyviai).
 2. Žaidime negali dalyvauti UAB All Media Digital, UAB All Media Lithuania ir UAB All Media Radijas įmonių darbuotojai ir jų šeimų nariai. Šeimos nariais laikomi sutuoktiniai, vaikai, įvaikiai, broliai, seserys, motina, tėvas.
 3. Jei asmeninę tevu-darzelis.lt paskyrą naudoja nepilnametis asmuo, tai jis, dalyvaudamas Žaidime, apie dalyvavimą privalo informuoti tėvus (įtėvius, globėjus) ir juos supažindinti su Žaidimo Taisyklėmis bei gauti jų sutikimą dalyvauti Žaidime.
 4. Kiekvienas asmuo, šiose Taisyklėse numatyta tvarka dalyvaudamas Žaidime, patvirtina, kad su Taisyklėmis susipažino, sutinka ir įsipareigoja jų laikytis.
 5. Žaidimo Dalyviais pripažįstami tik tie asmenys, kurie atitinka visus šių Taisyklių reikalavimus.
 6. Organizatorius pasilieka teisę vienašališkai be išankstinio Žaidimo Dalyvio įspėjimo pašalinti iš Žaidimo bet kurį Dalyvį, dėl kurio nesąžiningumo dalyvaujant Žaidime ar neatitikimo Taisyklių reikalavimams (įskaitant, bet neapsiribojant, duomenų tikrumu ir kt.) kyla įtarimų.

ŽAIDIMO EIGA

 1. Norėdami dalyvauti Žaidime ir laimėti Prizus, prie asmeninės tevu-darzelis.lt paskyros prisijungę nariai atsako į Žaidimo klausimus komentarų skiltyje.
 2. Žaidimo komentarų skiltyje pateikti atsakymą į Žaidimo klausimą galima neribotą kiekį kartų, tačiau kelis kartus atsakymą pateikęs asmuo bus vertinamas kaip vienas žaidimo dalyvis.
 3. Žaidimo laimėtojai (toliau – Laimėtojai) skelbiami Žaidimo komentarų skiltyje. Su Laimėtojais susisiekia Organizatorius asmenine žinute tevu-darzelis.lt portale. Jei per žinutėje nurodytą terminą Laimėtojas neatsako, į jo vietą renkamas naujas Laimėtojas. Apie tai visi Žaidimo dalyviai informuojami Žaidimo komentarų skiltyje.
 4. Žaidimo Dalyvis, laimėjęs Žaidimą, sutinka pateikti savo vardą, pavardę, adresą, el. paštą ir telefono numerį Organizatoriui, kuris gali duomenis perduoti Rėmėjui, jei pastarasis rūpinasi Prizo pristatymu.

ASMENS DUOMENYS

 1. Visi Dalyviai savo noru prisijungė prie asmeninės tevu-darzelis.lt paskyros, kur visų Dalyvių duomenys, pateikti registruojant tevu-darzelis.lt asmeninę paskyrą, yra tvarkomi Organizatoriaus, ir sutiko dalyvauti Žaidime. Žaidimo Dalyvis privalo jungtis per asmeninę tevu-darzelis.lt paskyrą ir pateikti nurodytus asmens duomenis, nes jie būtini Žaidimo organizavimui, vykdymui bei Žaidimo Laimėtojo atrankai ir paskelbimui.
 2. Laimėtojas suteikia sutikimą Organizatoriui ir Rėmėjui tvarkyti jo asmens duomenis Prizo įteikimo tikslais.
 3. Dalyvis, dalyvaudamas Žaidime sutinka, kad Žaidimo rezultatų viešinimo tikslais bus skelbiamas jo tevu-darzelis.lt slapyvardis.
 4. Laimėtojų asmens duomenų valdytojas yra Organizatorius, kontaktinis el. paštas asmens duomenų klausimais [email protected].
 5. Dalyvis, laimėjęs Prizą, asmens duomenis privalo pateikti pagal Taisykles. Jų nepateikus, Prizas Dalyviui negalės būti įteiktas.
 6. Žaidimo Laimėtojo asmens duomenys gali būti teikiami to pareikalavus kompetentingoms valstybės institucijoms, vykdant teisės aktų reikalavimus.
 7. Žaidimo Laimėtojo asmens duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims tiek, kiek tai yra susiję su Žaidimų vykdymu:
  1. Organizatoriui ir Rėmėjui teikiami dalyvių duomenys, reikalingi perduoti prizus;
  2. Siuntų pristatymo tarnyboms teikiami Dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo prizų pristatymui;
  3. Valstybinėms institucijoms teikiami Dalyvių duomenys, reikalingi taikomų mokesčių sumokėjimui;
  4. Kitais teisėtais Lietuvos Respublikos įstatymuose apibrėžtais atvejais ir tvarka.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Visais atvejais, kurie nėra apibrėžti šiose Taisyklėse, taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir kitų teisės aktų nuostatos.
 2. Dėl visų šiose Taisyklėse neaptartų klausimų Organizatorius turi teisę priimti vienašališką sprendimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 3. Organizatorius neatsako, jeigu ne dėl Organizatoriaus kaltės Laimėtojas neatsako į asmeninę žinutę dėl Prizo laimėjimo ir iki nurodyto termino nepateikia savo asmens duomenų, reikalingų Prizo pristatymui.
 4. Organizatorius neatsako už informacijos, kurią apie save pateikia Dalyviai, turinį ir jos pateikimo formą. Joks informacijos apie Dalyvį paskelbimas, jeigu atitinkamą informaciją yra pateikęs Dalyvis, negali būti laikomas žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumo pažeidimu.
 5. Organizatorius nėra atsakingas už Dalyvio duomenų gavimą, praradimą, vėlavimą dėl techninių nesklandumų, už kuriuos Organizatorius nėra atsakingas ir negali kontroliuoti. Organizatorius nėra atsakingas už techninius sutrikimus, internetinio ryšio gedimus, veikimo vėlavimus ar panašius trukdžius, dėl kurių apribojamos dalyvavimo Žaidime galimybės.
 6. Organizatorius neatsako už Dalyvių išlaidas ir (arba) nuostolius, susijusius su dalyvavimu Žaidime.
 7. Organizatorius turi teisę vienašališkai pataisyti arba pakeisti šias Taisykles, iš anksto viešai apie tai pranešęs internetiniame portale www.tevu-darzelis.lt.