Pasaka apie lapę ir Purplelį

Kartą gyveno pasaulyje purplelis ir lapė. Vieną dieną purp­lelis išėjo iš namų maisto ieškoti. Lapė irgi išėjo. Ji buvo alka­na. Pamatė purplelį, ir jai ėmė seilės varvėti. Pradėjo ji pama­žu sėlinti paskui purplelį ir nuėjo iki pat jo namų. Mato, purp­lelio namai pačioje aukšto medžio viršūnėje, o tenai tupi du jaunikliai. Paukštyčiai dar nė neskraido. Lapė atsistojo po me­džiu ir sako purpleliui:
— Ei purpleli! Mesk man savo vaikus, aš juos suėsiu. Jeigu nemesi, įlipsiu į medį, suėsiu tave ir tavo vaikus, dar ir namus sugriausiu!
Paikas purplelis išsigando lapės grasinimų ir numetė savo paukštyčius. Suėdė juos lapė pasigardžiuodama ir nubėgo. Ne­laimingas purplelis pradėjo verkti ir aimanuoti. Staiga atskrido varna ir atsitūpė priešais ant šakos.
—    Ko tu toks nuliūdęs, purpleli? — klausia varna. Purplelis jai guodžiasi:
—    Atbėgo lapė ir sako: mesk man savo vaikus, jeigu ne­numesi, įlipsiu į medį, suėsiu tave ir tavo vaikus, ir dar namus sugriausiu. Išsigandau ir numečiau jai savo vaikelius, o ji ir suėdė juos. Dabar štai tupiu ir gailiai verkiu.
—    Ar tau galvoj pasimaišė? — sako varna.— Lapė juk spar­nų neturi, negalėjo ji pas tave užlėkti ir suėsti tavo vaikų ir tavęs…
Netrukus purplelis vėl padėjo kiaušinius, ir iš jų išsirito paukštyčiai. Pradėjo jie augti. Lapė vėl užsigeidė pasmaguriau­ti, vėl ji atbėgo po tuo pačiu medžiu. Pamatė purplelį ir sa­ko:
—    Mesk man savo paukštyčius, aš juos suėsiu. Jeigu ne­numesi, įlipsiu į medį, suėsiu tave ir tavo vaikus ir namus su­griausiu!
Purplelis pažvelgė iš lizdo ir sušuko:
—    Meluoji tu, valkata!
Lapė nežinojo, ką dabar daryti. „Tai varna bus jį pamo­kiusi,— pagalvojo lapė— Palūkėk, aš tau parodysiu.” Nuėjo ji į lauką, ten atsigulė ir apsimetė negyva.
Skrenda varna ir mato — guli vidury lauko negyva lapė. Pamažėle pamažėle nusileido varna ant žemės. Porą kartų krank­telėjo. Lapė nė krust. Prisėlino arčiau ir bakstelėjo snapu jai į uodegą. Lapė vėl nė krust.
„Tikrai nugaišo”,— pagalvojo varna ir užšoko lapei ant pil­vo. „Dabar aš tave pačią sulesiu, akis iškaposiu”,— tarė varna, bet staiga lapė tik čiupt ją.
—    Na, parodyk dabar savo gudrumą! Purplelį pamokei, da­bar pati išsivaduok! — piktai džiaugėsi lapė.
Jau griebs ją ėsti, bet varna sako:
Jei nori mane suėsti, lape, tai ir ėsk. Tik leisk pasakyti paskutinę savo valią. Pirma išklausyk manęs.
Na, gerai, kalbėk, tik greičiau! — sutinka lapė.
Tokia paskutinė mano valia: aš nieko daugiau neturiu, tik kūną, plunksnas, odą, mėsą ir kaulus. Jeigu tu sugrauši ma­no kaulus ir juos prarysi, tai susirgsi. Jeigu tu nori mane suėsti ir likti sveika, mesk mane į daubos dugną. Aš užsimušiu, o ma­n0 kaulai sulūš ir sutrupės. Tada tu įlipsi ir skaniai mane su­ėsi.
Kvaila lapė sutiko. Nunešė ji varną prie daubos krašto ir numetė žemyn. Varna iš pradžių pasirito mažumėlę apačion, o paskui išskleidė sparnus, pakilo ir nutūpė kitoje daubos pusėje. Kiek patupėjo tenai priešais lapę, kranktelėjo, paskui vėl pakilo
ir dingo iš akių.
O apgauta lapė liko tupėti išsižiojusi.

Susiję straipsniai

Graži istorija „Tėvas, sūnus ir žvirblis“

Ši pamokanti istorija primena, kad kantrybė ir meilė svarbi ne tik auginant vaikus, bet ir gyvenimo saulėlydyje lydint tėvus.

Graži istorija „Pakabinta kava“

Tai trumpa italų poeto Tonino Guerra aprašyta istorija apie Neapolyje atsiradusį caffè sospeso - pakabintos kavos paprotį.

Graži istorija „Skubantis pacientas“

Graži istorija apie visą gyvenimą nesibaigiančią meilę...