Išmokos vaikui (vaiko pinigai) 2024 metais (3292)

Krakenimages.com | Shutterstock.com

Vaiko pinigai yra savivaldybių administracijų vaikams skiriamos ir mokamos išmokos. 2024 m. vaiko pinigai sieks 96 Eur.

Kadangi šią išmoką vaikams mokės savivaldybių administracijos, norėdami ją gauti, turite pateikti savivaldybei prašymą išmokoms gauti.

Savivaldybės moka šias išmokas vaikams (populiariai vadinamas vaiko pinigais):

 • išmoka vaikui (mokama kas mėnesį);
 • išmoka privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui;
 • išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai;
 • išmoka vienu metu gimus daugiau kaip vienam vaikui;
 • išmoka įvaikinus vaiką.

Kokio dydžio išmoka vaikui (vaiko pinigai) mokami 2024 m.?

Nuo 2024 m. sausio 1 d. kiekvienam vaikui mokami vaiko pinigai yra 96,25 Eur.

Išmokos apskaičiuojamos remiantis bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžiu, kuris nuo 2024 m. sausio 1 d. yra 55 Eur (prieš tai buvo 49 Eur). Vaiko pinigai yra 1,75 bazinės socialinės išmokos dydžio, todėl:

55 x 1,75 = 96,25 Eur.

Kokio amžiaus vaikams mokami vaiko pinigai?

Išmoka vaikui mokama nuo gimimo dienos iki 18 metų (arba iki 23 metų, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, įskaitant ir besimokančius profesinio ugdymo įstaigose, kai į mokymąsi įtraukta bendrojo ugdymo programa ir kt.).

Kada gali būti skiriama papildoma išmoka vaikui?

Papildoma išmoka vaikui mokama:

 • negalią turintiems vaikams;
 • vaikams iš gausių šeimų (kai šeimoje auga 3 ir daugiau vaikų);
 • vaikams iš nepasiturinčių šeimų (kai vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį neviršija 2 VRP (atitinkamai 352 Eur žmogui).

Papildomos išmokos vaikui dydis

Šuo metu galiojantis BSI dydis yra 55 Eur, tad išmoka bus
55 Eur x 1,03 = 56,65 Eur.

T. y. papildomą išmoką turintiems teisę gauti vaikams bus mokami vaiko pinigai + papildoma išmoka:
96,25 Eur + 56,65 Eur = 152,90 Eur.

Išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui

Ši išmoka skiriama vienu metu gimus dviem ar daugiau vaikų ir yra mokama nuo vaikų gimimo dienos iki kol jiems sukaks 2 metai.

Išmokos dydis

Kai vienu metu gimsta du vaikai, skiriama 4 BSI dydžio išmoka per mėnesį. Kai vienu metu gimsta daugiau kaip du vaikai, išmokos dydis atitinkamai didinamas 4 BSI.

Nuo 2024 m. sausio 1 d. BSI dydis yra 55 Eur, tad išmoka gimus dvynukams sudarytų 220 Eur per mėnesį.

Išmoka privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui

Išmoka skiriama kiekvienam privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui jo tėvo ir (arba) motinos tarnybos laikotarpiu, jei vaikas nuolat arba darbo dienomis nėra išlaikomas (nakvynė ir maistas) valstybės ar savivaldybės finansuojamoje įstaigoje.

Išmoka privalomosios tarnybos kario vaikui skiriama nuo vaiko tėvo pašaukimo į privalomąją karo tarnybą dienos.

Vaikui, gimusiam po jo tėvo pašaukimo į privalomąją karo tarnybą dienos, ši išmoka skiriama nuo vaiko gimimo dienos.

Išmokos dydis

Išmokos dydis – 1,5 BSI per mėnesį.

Nuo 2024 m. sausio 1 d. BSI dydis yra 55 Eur, tad išmoka kario vaikui būtų 82,50 Eur per mėnesį.

Išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai

Ši išmoka skiriama, jeigu nė vienas iš vaiko tėvų ar senelių negauna ir (arba) neturi teisės gauti vaiko priežiūros išmokos už vaiką, o bent vienas iš tėvų yra mokinys, studentas ar neseniai baigęs mokslus ar studijas. Ši išmoka mokama vaiko priežiūros laikotarpiu nuo vaiko gimimo dienos, iki kol vaikui sukaks dveji metai. Išmoka skiriama:

 • mokslo ar studijų laikotarpiu ir 12 mėnesių po mokslo ar studijų baigimo, jeigu vienas iš tėvų mokosi ar mokėsi pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja / studijavo aukštojoje mokykloje pagal nuolatinę studijų formą;
 • jeigu asmuo studijuoja ar studijavo doktorantūroje ar medicinos rezidentūroje ir jeigu pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą neturi teisės gauti vaiko priežiūros išmokos.

Išmokos dydis

Ši išmoka yra 6 BSI dydžio ir mokama vaiko priežiūros laikotarpiu kas mėnesį nuo vaiko gimimo dienos, iki kol vaikui sukaks dveji metai. Gimus dviem ir daugiau vaikų, išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai dydis nedidinamas.

Nuo 2024 m. sausio 1 d. BSI dydis yra 55 Eur, tad išmoka sudaro 330 Eur per mėnesį.

Išmoka įvaikinus vaiką

Vienas iš vaiko įtėvių turi teisę gauti 8 BSI dydžio išmoką per mėnesį, t. y. išmoka įvaikinus vaiką yra 440 Eur per mėnesį.

Ši išmoka yra mokama 24 mėnesius nuo teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo dienos (skubaus vykdymo atveju – nuo sprendimo vykdymo pradžios).

Ji mokama ne ilgiau kaip iki pilnametystės, t. y. kol vaikui sukaks 18 metų, išskyrus atvejus, kai jam pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą paskirta vaiko priežiūros išmoka ir jos dydis yra ne mažesnis už šioje dalyje nustatytą išmokos įvaikinus vaiką dydį.

Nuo 2022 m. sausio 1 d. vaiko įtėvis (įmotė) turi teisę pasirinkti vaiko priežiūros atostogas ir turint motinystės socialinio draudimo stažą gauti vaiko priežiūros išmoką iš „Sodros“ arba gauti išmoką įvaikinus vaiką.

Savivaldybės skiriamų išmokų skyrimas ir mokėjimas

Norint gauti savivaldybės administracijos mokamas išmokas, reikia kreiptis į savivaldybės, kurios teritorijoje šeima deklaravusi gyvenamąją vietą, socialinių išmokų skyrių.

Jei savivaldybė yra pradėjusi vykdyti elektroninių prašymų apdorojimą, daugumą šių prašymų galima pateikti ir elektroniniu būdu per spis.lt sistemą (patogiausias ir greičiausias būdas).

Apie prašymų teikimą per SPIS skaitykite:

Kreipiantis dėl išmokos su prašymu privaloma pateikti visus būtinus dokumentus, kitaip išmoka nebus skiriama.

„Vaiko pinigai“: kokius dokumentus reikia pateikti?

Pagrindiniai dokumentai, reikalingi išmokoms gauti, yra du: asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (t. y. pasas arba asmens tapatybės kortelė) ir prašymas išmokai gauti.

Kitų dokumentų (pavyzdžiui, vaiko gimimo liudijimo) įprastai pateikti nereikia, jeigu duomenys yra randami Lietuvos Respublikos gyventojų registre, kituose registruose ar valstybės informacinėse sistemose.

Papildomi dokumentai, kurių gali reikėti, atsižvelgiant į išmokos skyrimo aplinkybes:

 • globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju) patvirtinantys dokumentai;
 • švietimo įstaigos pažyma, kad asmenys mokosi, arba mokymosi ir (ar) kvalifikacijos pasiekimus įteisinantys dokumentai (jeigu pretenduojama gauti išmoką besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai);
 • karinio vieneto išduotą pažymą apie atliekamą privalomąją pradinę karo tarnybą (jeigu pretenduojama gauti išmoką privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui) ir kt.

Kada kreiptis dėl socialinių išmokų?

Dėl visų išmokų turite kreiptis per 12 mėnesių nuo teisės į išmoką atsiradimo dienos. Pavyzdžiui, jeigu jums gimė kūdikis, į savivaldybę reikėtų kreiptis per 12 mėnesių nuo vaiko gimimo.

Jeigu kreipsitės praėjus kuriam laikui nuo teisės į išmoką atsiradimo dienos (pavyzdžiui, po pusmečio nuo vaiko gimimo) – nieko tokio, nes išmokos mokamos ir už praėjusius periodus, tačiau ne daugiau kaip už 12 ankstesnių mėnesių, skaičiuojant nuo prašymo ir visų dokumentų pateikimo dienos.

Per kiek laiko išmokamos išmokos?

Priimti sprendimą ir apie tai pranešti raštu savivaldybės administracija privalo per mėnesį nuo visų dokumentų gavimo dienos.

Tais atvejais, kai priimamas sprendimas neskirti išmokos, turi būti nurodytos išmokos neskyrimo priežastys.

Kam išmokama išmoka?

Bet kuri išmoka išmokama vienam iš tėvų, įtėvių arba globėjų, o jei vaikas yra emancipuotas ar susituokęs – pačiam vaikui. Kilus ginčui tarp tėvų dėl to, kas gaus išmoką, savivaldybės administracija priimdama sprendimą turi atsižvelgti į vaiko (vaikų) interesus.

Nuo 2022 m. numatyta, kad socialinę riziką patiriančių šeimų ikimokyklinio ar mokyklinio amžiaus vaikams, kuriems ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis ar pagrindinis ugdymas yra privalomas, dėl nepateisinamų priežasčių nelankant švietimo įstaigų, išmokos vaikams, taip pat ir „vaiko pinigai“, vietoje piniginių lėšų bus teikiamos nepinigine forma. Pavyzdžiui, bus apmokamos vaikų išlaikymo išlaidos darželiuose, apmokami būreliai, padengiamos mokiniams ugdyti reikalingų priemonių įsigijimo išlaidos, maisto produktų išlaidos ir kt.

Svarbu:

Savivaldybei turite pateikti visą teisingą informaciją ir dokumentus, įrodančius teisę gauti šias išmokas.

Jei mėnesinių išmokų mokėjimo periodu atsirado aplinkybės, turinčios įtakos išmokos dydžiui ar mokėjimui, apie jas savivaldybei reikia pranešti per mėnesį nuo jų atsiradimo dienos.

Jei dėl šių aplinkybių jums turėjo būti mokama mažesnė išmoka, tačiau apie jas nebuvo pranešta, vėliau permokas privaloma grąžinti.

Susiję straipsniai

Tėvas nemoka alimentų: kaip gauti vaiko išlaikymo išmoką?

Jeigu vaiko tėvas arba motina nevykdo įsipareigojimų ir nemoka teismo nustatytų alimentų, galite kreiptis dėl vaiko išlaikymo išmokos skyrimo.

Išmokos savarankiškai dirbantiems tėvams 2024 metais

Su individualios veiklos pažyma dirbantys, mažųjų bendrijų nariai, individualių įmonių savininkai ir kt. turi teisę gauti išmokas.

Išmokos nėščiosioms ir vaikus auginantiems tėvams (suvestinė)

Išmokų, mokamų gimus vaikui, nėštumo ir gimdymo periodu, vaiko priežiūros atostogų metu, įsivaikinus arba globojant vaiką nuo 2024 metų, sąrašas.

Naujausi komentarai

 1. Rutuliukasss
  Rutuliukasss prieš 1 d.

  Sveiki! SPIS sistemoje praejusi menesi pakeiciau savo banko saskaita, idomu, ar Vilniaus raj. atsizvelgs, nes anoji jau uzdaryta. Ar gavote jau kazkas is Vilniaus raj.?

 2. User has not uploaded an avatar
  Rimantė.A. prieš 1 d.

  Sveiki, turiu klausimą, gal kas žinos.. ar pilnamečiui, kuris baigė mokyklą ir įstojo į profesinę mokyklą(liaudiškai tariant profkę) mokami vaiko pinigai?😊

 3. User has not uploaded an avatar
  Laura86S prieš 22 val.

  Rimantė.A. parašė:
  Sveiki, turiu klausimą, gal kas žinos.. ar pilnamečiui, kuris baigė mokyklą ir įstojo į profesinę mokyklą(liaudiškai tariant profkę) mokami vaiko pinigai?😊…

  Nemoka, jeigu jau baigė 12 klasių

 4. Jolanta-K@J mama
  Jolanta-K@J mama prieš 12 val.

  Rimantė.A. parašė:
  Sveiki, turiu klausimą, gal kas žinos.. ar pilnamečiui, kuris baigė mokyklą ir įstojo į profesinę mokyklą(liaudiškai tariant profkę) mokami vaiko pinigai?😊…

  Iki rugpjucio dar mokami po 12 klasiu baigimo, paskui jau ne.

 5. Rutuliukasss
  Rutuliukasss prieš 10 val.

  Sveiki ! Ar jau gavote pinigus is Vilniaus raj. sav.? Nesu tikra, ar laiku pateikiau prasyma pakeisti banko saskaita ir ar nenukeliaus i mano sena uzdaryta saskaita. Aciu!