Išmokos vaikui (vaiko pinigai) nuo 2017 m. (589)

Vaiko pinigai: vaikui skiriama 15-28 EUR per mėnesį.

Šiame straipsnyje aptariamos TIK savivaldybių administracijų vaikams skiriamos ir mokamos išmokos (iki 2017 metų vadintos pašalpomis).

Apibendrintą informaciją apie visas išmokas nėštumo metu ir auginantiems vaikus rasite čia:
Išmokos nėštumo metu ir gimus vaikui 2017 metais.

Išmokos vaikui, kaip ir nurodo jų pavadinimas, yra skiriamos vaikui ir yra išmokamos vienam iš vaiko tėvų (įtėvių ar globėjų). Šiame straipsnyje aptariamos tokios išmokų rūšys:

 • Vienkartinė išmoka vaikui.
 • Išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui.
 • Išmoka vaikui (mokama kas mėnesį).
 • Išmoka privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui.
 • Išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai.

Vienkartinė išmoka vaikui

Ši išmoka skiriama kiekvienam gimusiam ar įvaikintam vaikui (išskyrus atvejus, kai sugyventinis ar sutuoktinis įvaikina kito sutuoktinio vaiką). Teisę į šią išmoką turi nuolat Lietuvoje gyvenantys vaikai, kurių nors vienas iš tėvų (įtėvių, globėjų) nuolat gyvena Lietuvos Respublikoje.

Išmokos dydis

Vienkartinės išmokos vaikui dydis yra 11 bazinių socialinių išmokų, ji išmokama vienam iš vaiko tėvų, įtėvių ar globėjų. 2017 m. bazinė socialinė išmokos dydis yra 38 Eur, tad vienkartinės išmokos gimus vaikui dydis yra 418 Eur.

Išmoka vaikui

Pagal 2016.09.21 dienos įstatymo pakeitimą, šios mėnesinės išmokos vaikui bus skiriamos:

 • šeimoms, auginančioms tris ir daugiau vaikų, nepriklausomai nuo šeimos pajamų;
 • mažas pajamas turinčioms šeimoms, jei vidutinės bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio.

Ši išmoka skiriama ne ilgesniam nei 12 mėnesių periodui. Jei šeima ir toliau nori gauti išmokas, ji ir vėl turi pateikti prašymus ir dokumentus savo savivaldybės administracijai.

Išmokos dydis

Išmokos apskaičiuojamos pagal tą mėnesį, už kurį išmoka mokama, galiojančius išmokos dydį ir bazinės socialinės išmokos dydžius. 

 • Iki vaikui sukaks 2 metukai skiriama ir mokama 0,75 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka per mėnesį (šiuo metu tai būtų 38 Eur x 0.75 = 28.50 Eur)
 • kai vaikas yra nuo 2 iki 18 metų amžiaus, mokama 0,40 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka per mėnesį (šiuo metu tai būtų 38 Eur x 0.4 = 15.20 Eur).

Jei auginate 1-2 vaikus, teisę į šią išmoką turite tuo atveju, jei pajamos vienam šeimos nariui yra mažesnės negu 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio. Valstybės remiamos pajamos 2017.01.01 yra 102 Eur, tad į šią paramą galėtų pretenduoti šeimos, kurių vidutinės pajamos per mėnesį vienam asmeniui yra ne didesnės nei 153 Eur.

Išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui

Ši išmoka skiriama vienu metu gimus dviems ar daugiau vaikų ir yra mokama nuo vaikų gimimo dienos, iki jiems sukaks 2 metai.

Nors įstatymas numato, kad kiekvieno mėnesio išmokos apskaičiuojamos ir išmokamos pagal tuo metu galiojančius įstatymus, laikoma, kad teisė gauti šią išmoką atsiranda vaikų gimimo metu, todėl šį išmoka bus mokama tik gimusiems 2017.01.01 ir vėliau.

Išmokos dydis

Kai vienu metu gimsta du vaikai, skiriama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka per mėnesį. Kai vienu metu gimsta daugiau kaip du vaikai, išmokos dydis atitinkamai didinamas 4 bazinių socialinių išmokų dydžiu. 2017 m. bazinė socialinė išmokos dydis yra 38 Eur, tad išmoka gimus dvynukams būtų 152 Eur per mėnesį.

Išmoka privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui

Išmoka skiriama kiekvienam privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui jo tėvo ir/ar motinos tarnybos laikotarpiu. Išmoka privalomosios tarnybos kario vaikui skiriama nuo vaiko tėvo pašaukimo į privalomąją karo tarnybą dienos. Vaikui, gimusiam po jo tėvo pašaukimo į privalomąją karo tarnybą dienos, ši išmoka skiriama nuo vaiko gimimo dienos.

Išmokos dydis

Išmokos dydis. išmokos dysis ‐ 1.5 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka per mėnesį, jei vaikas nuolat arba darbo dienomis nėra išlaikomas (nakvynė ir maistas) valstybės ar savivaldybės finansuojamoje įstaigoje. 2017 m. bazinė socialinė išmokos dydis yra 38 Eur, tad išmoka kario vaikui būtų 57 Eur per mėnesį.

Išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai

Ši išmoka skiriama, jeigu nė vienas iš tėvų negauna ir/ar neturi teisės gauti vaiko priežiūros išmokos už tą vaiką, o bent vienas iš tėvų yra moksleivis, studentas ar neseniai baigęs mokslus ar studijas. Ši išmoka mokama vaiko priežiūros laikotarpiu nuo vaiko gimimo dienos, iki vaikui sukaks vieneri metai. Išmoka skiriama:

 • mokslo ar studijų laikotarpiu ir 12 mėnesių po mokslo ar studijų baigimo (pagal mokymosi ir/ar kvalifikacijos pasiekimus įteisinantį dokumentą), jeigu jis mokosi ar mokėsi pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja ar studijavo aukštojoje mokykloje pagal nuolatinę studijų formą;
 • iki išmoką gaunančiam sukaks 26 metai, arba jeigu jis studijuoja ar studijavo doktorantūroje ar medicinos rezidentūroje, iki jam sukaks 30 metų (įskaitant ir akademinių atostogų dėl nėštumo laikotarpį).

Išmokos dydis

Ši išmoka yra 4 bazinių socialinių išmokų dydžio ir yra mokama vaiko priežiūros laikotarpiu kas mėnesį, nuo vaiko gimimo dienos, iki vaikui sukaks vieneri metai. Gimus dviem ir daugiau vaikų, išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai dydis nedidinamas. 2017 m. bazinė socialinė išmokos dydis yra 38 Eur, tad išmoka būtų 152 Eur.

Savivaldybės skiriamų išmokų skyrimas ir mokėjimas

Kad gautumėte Savivaldybės administracijos mokamas išmokas, Jums reikia kreiptis į savivaldybės, kurios teritorijoje esate deklaravę gyvenamąją vietą, socialinių išmokų skyrių.

Jei jūsų savivaldybė yra pradėjusi vykdyti elektroninių prašymų apdorojimą, daugumą šių prašymų galite pateikti ir elektroniniu būdu per www.spis.lt sistemą (patogiausias ir greičiausias būdas).

Savivaldybių sąrašą ir nuorodas į savivaldybių svetaines rasite www.lsa.lt. Prašymų pateikimo tvarka paprastai skelbiama poskyriuose Paslaugos arba Gyventojams.

Kreipiantis dėl išmokos su prašymų privaloma pateikti visus būtinus dokumentus – kitaip išmoka jums nebus skirta.

Kada kreiptis dėl socialinių išmokų?

Dėl visų išmokų turite kreiptis per 12 mėnesių nuo teisės į išmoką atsiradimo dienos. Pavyzdžiui, dėl vienkartinės išmokos gimus vaikui turite kreiptis per 12 mėnesių nuo vaiko gimimo.

Kas mėnesį mokamos išmokos išmokamos ir už praėjusius periodus, tačiau ne daugiau kaip už 12 ankstesnių mėnesių skaičiuojant nuo prašymo ir visų dokumentų pateikimo dienos.

Pavyzdžiui, jei jūsų šeimos pajamos buvo mažesnės nei valstybės remiamos nuo 2015 metų liepos mėnesio, tačiau dokumentus pateiksite tik 2017.01.01 dieną, išmokas galėsite gauti tik už 2016 metus.

Per kiek laiko išmokamos išmokos?

Kreipiantis dėl vienkartinės išmokos vaikui bei vienkartinės išmokos nėščiai moteriai, sprendimas dėl išmokos skyrimo priimamas ir išmokos išmokamos per 10 darbo dienų.

Visais kitais atvejais, priimti sprendimą ir apie tai pranešti raštu savivaldybės administracija privalo per mėnesį nuo visų dokumentų gavimo dienos.

Tais atvejais, kai priimamas sprendimas neskirti išmokos, turi būti nurodytos išmokos neskyrimo priežastys.

Kam išmokama išmoka?

Bet kuri išmoka išmokama vienam iš tėvų, įtėvių arba globėjų. Kilus ginčui tarp tėvų dėl to, kas gaus išmoką, savivaldybės administracija priimdama sprendimą turi atsižvelgti į vaiko (vaikų) interesus.

Išmokos gavimo būdą pasirenka išmokos gavėjas, išskyrus tuos, kurie yra patyrę socialinę riziką. Socialinės rizikos šeimoms išmoka vaikui gali būti skiriama maisto produktais, talonais, apmokant išlaikymą ugdymo įstaigose ir pan.

Kaip apskaičiuojamos vaikams mokamos išmokos?

Vienkartinės išmokos (vienkartinės išmokos vaikui ir vienkartinės išmokos nėščiai moteriai) dydis apskaičiuojamas pagal teisės į išmoką atsiradimo dieną galiojusius išmokos ir bazinės socialinės išmokos dydžius.

Kas mėnesį mokamos išmokos (išmokos vaikui, išmokos privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui, išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai, išmokos gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui) apskaičiuojamos pagal tą mėnesį, už kurį išmoka mokama, galiojančius išmokos ir bazinės socialinės išmokos dydžius.

Pagal naują tvarką vienkartinės išmokos skiriamos vaikams, gimusiems 2017.01.01 ir vėliau. Mėnesinės išmokos skiriamos ir ankstesniais metais gimusiems vaikams, net jei iki 2017 m. teisės į tokias išmokas ir neturėjote.

Išmokos (pavyzdžiui, išmoka vaikui turintiems mažas pajamas), kurios buvo paskirtos iki įstatymo įsigaliojimo turėtų būti mokamos pagal seną tvarką, o išmokos, paskirtos (pratęstos) 2017 metais – jau pagal naują. Jei dėl išmokos už 2016 metų mėnesius bus kreipiamasi 2017 metais, išmokos už 2016 m. bus mokamos pagal 2016 metais galiojusią tvarką.

Svarbu

Savivaldybei turite pateikti visą teisingą informaciją ir dokumentus, įrodančią jūsų teisę gauti šias išmokas.

Jei mėnesinių išmokų mokėjimo periodu atsirado aplinkybės, turinčios įtakos išmokos dydžiui ar mokėjimui, apie jas Savivaldybei turite pranešti per mėnesį nuo jų atsiradimo dienos.

Jei dėl šių aplinkybių jums turėjo būti mokama mažesnė išmoka, tačiau apie jas nepranešėte, vėliau permokas privalėsite grąžinti.

Taip pat skaitykite:

Naujausi komentarai

 1. Jolanta-K@J mama
  Jolanta-K@J mama prieš 22 val.

  Julia_2 parašė:
  O pajamas ziuri kas gaunama i rankas ar su mokesciais?

  I rankas, kai atskaiciuoja mokescius.

 2. klydau
  klydau prieš 22 val.

  Laba diena, siandien uzpildziau prasyma del vaiko pinigu(nuo 2016-11-01) . Gal ir kvailokas klausimas, bet jie juk sutikrina duomenis kuriuos suvedziau, t.y. kokias pajamas musu seima turejo beveik metus atgal? Klausiu, nes nesu tikra ar teisingai suskaiciavau.

 3. Jolanta-K@J mama
  Jolanta-K@J mama prieš 21 val.

  klydau parašė:
  Laba diena, siandien uzpildziau prasyma del vaiko pinigu(nuo 2016-11-01) . Gal ir kvailokas klausimas, bet jie juk sutikrina duomenis kuriuos suvedziau, t.y. kokias…

  VMI paskui tikrina, tad turejot pasiskaiciuoti, nes jeigu virsysit, teks grazinti.

 4. Julia_2
  Julia_2 prieš 21 val.

  O va sita suma skaitosi jau be mokesciu?

 5. klydau
  klydau prieš 21 val.

  Jolanta-K@J mama parašė:
  VMI paskui tikrina, tad turejot pasiskaiciuoti, nes jeigu virsysit, teks grazinti.

  tai jie gave duomenis su prasymu kartu net nepatikrine patvirtina ir ismoka ta suma? ar cia kazkaip kitaip sistema veikia? Man atrodo kad kaip tik uzrasiau daugiau, kad uzdirbom, nei istiesu, realiai dar su mazesnem pajamom gyvenam.