Išmokos vaikui (vaiko pinigai) 2020 metais

Išmokos vaikui (vaiko pinigai) 2020 metais LeManna | Shutterstock.com

Šiame straipsnyje aptariamos tik savivaldybių administracijų vaikams skiriamos ir mokamos išmokos.

Kadangi šią išmoką vaikams mokės savivaldybių administracijos, kaip ir kitų savivaldybių mokamų išmokų atveju, norėdami gauti šią išmoką, vaikui gimus turite pateikti savivaldybei prašymą išmokoms gauti.

Apibendrintą informaciją apie visas išmokas nėštumo metu ir auginantiems vaikus 2020 metais rasite čia:
Išmokos nėštumo metu ir gimus vaikui 2020 metais.

Savivaldybės moka tokias išmokas vaikams (populiariai vadinamas „vaiko pinigais“):

  • Išmoka vaikui (mokama kas mėnesį).
  • Išmoka privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui.
  • Išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai.
  • Išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui.

Bazinės socialinės išmokos dydis SVARBU!

Svarbu pažymėti, kad išmokos apskaičiuojamos remiantis bazinės socialinės išmokos dydžiu, kuris nuo 2020.01.01 yra 39 Eur (prieš tai buvo 38 Eur).

Išmoka vaikui ATNAUJINTA!

LR Seimas patvirtino išmokų vaikams įstatymo pakeitimus, pagal kuriuos nuo 2020 m. didinamos išmokos vaikams dydis bei keičiamas papildomos išmokos dydis.

Išmoka vaikui

Išmoka vaikui mokamą už visus vaikus nuo gimimo dienos iki 18 metų (arba 21 metų, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą).

Išmokos vaikui dydis (keičiasi nuo 2020 m.)

Išmoka vaikui mokama visiems vaikams. Ši išmoka nuo 2020.02.02 yra lygi 1.54 bazinės socialinės išmokos, galiojančios tą mėnesį (iki 2020.01.01 - 1.32 bazinės socialinės išmokos, galiojančios tą mėnesį).

Šuo metu galiojantis bazinės socialinės išmokos dydis yra 39 Eur, tad išmoka bus
39 Eur x 1.54 = 60.06 Eur.

Papildoma išmoka vaikui

Papildoma išmoka vaikui mokama, jei auginate 3 ar daugiau vaikų, vaikas yra neįgalus arba jei auginate 1-2 vaikus ir pajamos vienam šeimos nariui yra mažesnės negu 2 valstybės remiamų pajamų dydžio.

Valstybės remiamų pajamų dydis bus 125 Eur, tad į šią paramą galėtų pretenduoti šeimos, kurių vidutinės pajamos per mėnesį vienam asmeniui yra ne didesnės nei 250 Eur).

Papildomos išmokos dydis (keičiasi nuo 2020 m.)

Papildoma išmoka išmokama tik daugiavaikėms ir/ar mažas pajamas turinčioms šeimoms. Jei auginate 3 ir daugiau vaikų, taip pat neįgalų vaiką, teisę į papildomą išmoką turite nepriklausomai nuo šeimos pajamų.

Šuo metu galiojantis bazinės socialinės išmokos dydis yra 39 Eur, tad išmoka bus
39 Eur x 1.03 = 40.17 Eur.

Išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui

Ši išmoka skiriama vienu metu gimus dviems ar daugiau vaikų ir yra mokama nuo vaikų gimimo dienos iki jiems sukaks 2 metai.

Išmokos dydis

Kai vienu metu gimsta du vaikai, skiriama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka per mėnesį. Kai vienu metu gimsta daugiau kaip du vaikai, išmokos dydis atitinkamai didinamas 4 bazinių socialinių išmokų dydžiu.

Nuo 2020.01.01 bazinės socialinės išmokos dydis yra 39 Eur, tad išmoka gimus dvynukams būtų 156 Eur per mėnesį.

Išmoka privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui

Išmoka skiriama kiekvienam privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui jo tėvo ir/ar motinos tarnybos laikotarpiu, jei vaikas nuolat arba darbo dienomis nėra išlaikomas (nakvynė ir maistas) valstybės ar savivaldybės finansuojamoje įstaigoje.

Išmoka privalomosios tarnybos kario vaikui skiriama nuo vaiko tėvo pašaukimo į privalomąją karo tarnybą dienos.

Vaikui, gimusiam po jo tėvo pašaukimo į privalomąją karo tarnybą dienos, ši išmoka skiriama nuo vaiko gimimo dienos.

Išmokos dydis

Išmokos dydis ‐1.5 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka per mėnesį.

Nuo 2020.01.01 bazinės socialinės išmokos dydis yra 39 Eur, tad išmoka kario vaikui būtų 58.5 Eur per mėnesį.

Išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai

Ši išmoka skiriama, jeigu nė vienas iš vaiko tėvų ar senelių negauna ir/ar neturi teisės gauti vaiko priežiūros išmokos už tą vaiką, o bent vienas iš tėvų yra moksleivis, studentas ar neseniai baigęs mokslus ar studijas. Ši išmoka mokama vaiko priežiūros laikotarpiu nuo vaiko gimimo dienos iki vaikui sukaks dveji metai (iki 2020 m. ši išmoka buvo mokama iki vaikui sukaks vieneri metai). Išmoka skiriama:

  • mokslo ar studijų laikotarpiu ir 12 mėnesių po mokslo ar studijų baigimo, jeigu jis mokosi ar mokėsi pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja/ studijavo aukštojoje mokykloje pagal nuolatinę studijų formą;
  • iki išmoką gaunančiam sukaks 26 metai arba jeigu jis studijuoja ar studijavo doktorantūroje ar medicinos rezidentūroje iki jam sukaks 30 metų (įskaitant ir akademinių atostogų dėl nėštumo laikotarpį).

Išmokos dydis

Ši išmoka bus 6 bazinių socialinių išmokų dydžio ir bus mokama vaiko priežiūros laikotarpiu kas mėnesį, nuo vaiko gimimo dienos iki vaikui sukaks vieneri metai. Gimus dviem ir daugiau vaikų, išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai dydis nedidinamas.

Nuo 2020.01.01 bazinės socialinės išmokos dydis yra 39 Eur, tad išmoka būtų 234 Eur.

Savivaldybės skiriamų išmokų skyrimas ir mokėjimas

Kad gautumėte savivaldybės administracijos mokamas išmokas, Jums reikia kreiptis į savivaldybės, kurios teritorijoje esate deklaravę gyvenamąją vietą, socialinių išmokų skyrių.

Jei jūsų savivaldybė yra pradėjusi vykdyti elektroninių prašymų apdorojimą, daugumą šių prašymų galite pateikti ir elektroniniu būdu per www.spis.lt sistemą (patogiausias ir greičiausias būdas).

Apie prašymų teikimą per SPIS skaitykite čia: Kaip pateikti prašymą per SPIS.

Savivaldybių sąrašą ir nuorodas į savivaldybių svetaines rasite www.lsa.lt. Prašymų pateikimo tvarka paprastai skelbiama poskyriuose „Paslaugos“ arba „ Gyventojams“.

Kreipiantis dėl išmokos su prašymu privaloma pateikti visus būtinus dokumentus – kitaip išmoka jums nebus skirta.

„Vaiko pinigai“: kokius dokumentus reikia pateikti?

Pagrindiniai dokumentai, reikalingi išmokoms gauti yra du: asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (t.y. pasas arba asmens tapatybės kortelė) ir prašymas išmokai gauti.

Kitų dokumentų (pavyzdžiui, vaiko gimimo liudijimo) įprastai pateikti nereikia, jeigu duomenys yra randami Lietuvos Respublikos gyventojų registre, kituose registruose ar valstybės informacinėse sistemose.

Papildomi dokumentai, kurių gali reikėti, atsižvelgiant į išmokos skyrimo aplinkybes:

  • globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju) patvirtinantys dokumentai;
  • švietimo įstaigos pažyma, kad asmenys mokosi, arba mokymosi ir (ar) kvalifikacijos pasiekimus įteisinantys dokumentai (jeigu pretenduojama gauti išmoką besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai);
  • karinio vieneto išduotą pažymą apie atliekamą privalomąją pradinę karo tarnybą (jeigu pretenduojama gauti išmoką privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui) ir kt.

Kada kreiptis dėl socialinių išmokų?

Dėl visų išmokų turite kreiptis per 12 mėnesių nuo teisės į išmoką atsiradimo dienos. Pavyzdžiui, jeigu jums gimė kūdikis, į savivaldybę reikėtų kreiptis per 12 mėnesių nuo vaiko gimimo.

Jeigu kreipsitės praėjus kuriam laikui nuo teisės į išmoką atsiradimo dienos (pavyzdžiui, po pusmečio nuo vaiko gimimo) - nieko baisaus, nes išmokos išmokamos ir už praėjusius periodus, tačiau ne daugiau kaip už 12 ankstesnių mėnesių, skaičiuojant nuo prašymo ir visų dokumentų pateikimo dienos.

Per kiek laiko išmokamos išmokos?

Priimti sprendimą ir apie tai pranešti raštu savivaldybės administracija privalo per mėnesį nuo visų dokumentų gavimo dienos.

Tais atvejais, kai priimamas sprendimas neskirti išmokos, turi būti nurodytos išmokos neskyrimo priežastys.

Kam išmokama išmoka?

Bet kuri išmoka išmokama vienam iš tėvų, įtėvių arba globėjų, o jei vaikas yra emacipuotas ar susituokęs – pačiam vaikui. Kilus ginčui tarp tėvų dėl to, kas gaus išmoką, savivaldybės administracija priimdama sprendimą turi atsižvelgti į vaiko (vaikų) interesus.

Išmokos gavimo būdą pasirenka išmokos gavėjas, išskyrus tuos, kurie yra patyrę socialinę riziką.

Socialinės rizikos šeimoms išmoka vaikui gali būti skiriama maisto produktais, talonais, apmokant išlaikymą ugdymo įstaigose ir pan.

Svarbu

Savivaldybei turite pateikti visą teisingą informaciją ir dokumentus, įrodančius jūsų teisę gauti šias išmokas.

Jei mėnesinių išmokų mokėjimo periodu atsirado aplinkybės, turinčios įtakos išmokos dydžiui ar mokėjimui, apie jas Savivaldybei turite pranešti per mėnesį nuo jų atsiradimo dienos.

Jei dėl šių aplinkybių jums turėjo būti mokama mažesnė išmoka, tačiau apie jas nepranešėte, vėliau permokas privalėsite grąžinti.

Taip pat skaitykite: