Motinystės išmokų mokėjimo tvarka nuo 2011.07.08 (1276)

Kiaulė taupyklė ir monetos.

Papildymas (2011.07.08)

Vyriausybė suspėjo patvirtinti nutarimą dėl naujos pašalpų mokėjimo tvarkos

Likus vienai dienai iki LR Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo naujos redakcijos įsigaliojimo dienos, 2011-06-29 LR Vyriausybė patvirtino nutarimo „Dėl ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų“ pakeitimus, t.y. naują pašalpų mokėjimo tvarką.

Teisė į pašalpą dirbančiai mamai ar tėčiui antraisiais metais. Įstatymas numato, kad teisę į pašalpą turi tik tas asmuo, kuris yra išleistas vaiko priežiūros atostogų. Todėl pagal įstatymą, asmuo grįžęs iš vaiko priežiūros atostogų būtų dirbantis ir neatitiktų vieno iš pagrindinių kriterijų, būtinų pašalpos gavimui. Nutarimo pakeitimais siekta patikslinti šią Įstatymo nuostatą nurodant, kad teisę į pašalpą įgija ne tik asmenys, kurie yra vaiko priežiūros atostogose, bet ir asmenys, kurie pasirinko dvejų metų pašalpos mokėjimo trukmę, tačiau antraisiais metais nusprendžia grįžti į darbą. Nutarimo nuostatose netiesiogiai išskirtos dvi sąvokas – „vaiko priežiūros atostogų trukmė“ ir „pašalpos gavimo trukmė“, kai abi jos nebūtinai turi sutapti, t.y. mama ar tėtis gali pasirinkti atostogų trukmę vienerius metus, o pašalpos gavimo trukmę – dvejus metus (kai taikomas 70%/40% modelis). Toks aiškinimas atitiktų viešai deklaruojamus įstatymų leidėjų tikslus bei pateikiamus įstatymo komentarus.

Neaiškumų liko. Aukščiau minėtos nutarimo nuostatos gali būti aiškinamos kaip praplečiančios Įstatymo apibrėžtą asmenų ratą, t.y. šalia asmenų, esančių vaiko priežiūros atostogose atsiranda kita grupė – asmenys, nebesantys vaiko priežiūros atostogose, bet pasirinkę dvejų metų pašalpos mokėjimo trukmę. Nutarimas negali keisti Įstatymo nuostatų, o esant prieštaravimams tarp šių dviejų teisės aktų, vadovaujamasi Įstatymu. Taigi belieka viltis, kad ši Nutarimo nuostata bus laikoma ne kaip plečianti asmenų ratą, o tik jį patikslinanti.

Be to, nors ir buvo patikslinta nuostata dėl teisės į pašalpą nebesant vaiko priežiūros atostogose antraisiais metais, Nutarime liko prieštaringų nuostatų, kurias galima interpretuoti įvairiai. Pavyzdžiui, Nutarimo 44 p. reglamentuoja pašalpos mokėjimo trukmę vaiko priežiūros atostogų laikotarpiu, kai kita nuostata numato, kad pašalpa gali būti mokama dvejus metus, nepriklausomai nuo atostogų trukmės. Pats Įstatymas pašalpos mokėjimo trukmę apibrėžia ne atostogomis, o tiesiog laikotarpiu iki vaikui sukaks vieneri ar dveji metai.

PATARIMAS: Greičiausiai visi šie netikslumai, teisės nuostatų tarpusavio prieštaravimai atsirado dėl ypatingos skubos priimant teisės aktus, ir nei vienos iš mamų ar tėčių teisėti lūkesčiai, suformuoti viešai skelbiamos informacijos, nebus pažeisti bei pašalpos bus mokamos taip, kaip buvo viešai deklaruota. Tačiau jei jums kyla abejonių ar neaiškumų dėl pašalpos mokėjimo tvarkos, geriausia būtų telefonu, elektroniniu paštu ar  raštu kreiptis į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos atitinkamą skyrių su prašymu suteikti informaciją. Patikimiausias būdas būtų kreipimasis raštu, aiškiai ir tiksliai suformuluojant rūpimus klausimus bei gaunant oficialų atsakymą, kuris privalo būti pateikiamas per trisdešimt dienų.

---------------------------------------------------

Nuo 2011 m. liepos 1 d. įsigalioja LR Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimo nuostatos.

Čia apžvelgsime esminius pakeitimus motinystės (tėvystės) pašalpos mokėjimo tvarkoje, kurie bus taikomi nuo 2011 m. liepos 1 d. naujai skiriamoms socialinio draudimo pašalpoms:

  • Teisė pasirinkti. Planuojantys išeiti motinystės (tėvystės) atostogų mama ar tėtis turės teisę pasirinkti, ar norės gauti pašalpą laikotarpiu iki vaikui sueis vieneri metai, ar laikotarpiu, iki vaikui sueis dveji metai.
     
  • Skirsis pašalpos dydžiai. Pasirinkusiems gauti pašalpą kol vaikui sueis vieneri metai, pašalpos dydis sudarys 100 procentų kompensuojamojo uždarbio dydžio, tuo tarpu pasirinkus gauti pašalpą kol vaikui sueis dveji metai, pašalpos dydis laikotarpiu iki vaikui sueis vieneri metai sudarys 70 procentų, o antrais metais – 40 procentų kompensuojamojo uždarbio dydžio.
  • Sumažintos “lubos”. Maksimalus kompensuojamasis uždarbis nuo 2011 m. liepos 1 d. bus 4 dydžių einamųjų metų draudžiamųjų pajamų suma bei sudarys 4680 Lt su mokesčiais (1170 x 4 = 4680 Lt), 3704 Lt be mokesčių.
  • Pašalpos nebegalės viršyti 100 procentų kompensuojamų pajamų. Gimus dviem ar daugiau vaikų, pašalpos suma atitinkamai didinama, tačiau bendra mokama pašalpos suma nebegalės viršyti 100 procentų kompensuojamų pajamų;
  • Teisė dirbti pašalpos gavimo metu. Mama ar tėtis, išleisti vaiko priežiūros atostogų, turės teisę gauti draudžiamųjų pajamų, tačiau ne visais atvejais gaus motinystės (tėvystės) pašalpą – pasirinkusieji gauti pašalpą iki vaikui sueis vieneri metai, gaus tik tokią pašalpos dalį, kuri yra lygi gaunamų to mėnesio draudžiamųjų pajamų ir apskaičiuotos pašalpos skirtumui, o jeigu gaunamos pajamos didesnės nei pašalpa – pašalpa nebus mokama. Tuo tarpu pasirinkusieji pašalpos gavimo trukmę iki vaikui sueis dveji metai, antraisiais metais turės teisę dirbti ir nepriklausomai nuo gaunamų iš darbo, individualios ar kitos rūšies draudžiamųjų pajamų dydžio, visais atvejais gaus 40 procentų kompensuojamo uždarbio dydžio pašalpą. Įstatymo pakeitimuose nėra konkrečiai ir vienareikšmiškai nurodyta, kad mama ar tėtis turės teisę neribotai dirbti antraisiais vaiko priežiūros atostogų metais ir tuo pat metu gauti 40 procentų pašalpą, tačiau tokį ganėtinai liberalų įstatymo aiškinimą pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba.

Ir dar keletas svarbių ir žinotinų dalykų apie LR Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimo nuostatas

Ligos ir motinystės pašalpos apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarka nuo liepos 1 d. nėra patvirtinta.

Nors LR Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme yra nurodyta, kad motinystės (tėvystės) pašalpa apskaičiuojama ir mokama Vyriausybės tvirtinamų Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų nustatyta tvarka, tokių nuostatų pagal įstatymo pakeitimus, įsigaliojančius nuo 2011 m. liepos 1 d., iki šios dienos (06.28) nėra patvirtinta. Būtent dėl šios priežasties siekiantiems išeiti vaiko priežiūros atostogų trūksta esminės informacijos apie pašalpų mokėjimo tvarką, o Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba atsisako pateikti oficialią poziciją, ypatingai susijusią su mamos ir tėčio teise dirbti antraisiais pašalpos gavimo metais, pasirinkus dvejų metų trukmės vaiko priežiūros atostogas.

Neoficialiuose įstatymo pakeitimų komentaruose, specialistų straipsniuose, taip pat Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos tinklalapyje yra nurodoma, kad antraisiais vaiko priežiūros atostogų metais mama ar tėtis turės teisę dirbti be jokių apribojimų ir nepaisant gaunamų pajamų dydžio, jam bus mokama papildomai 40 procentų kompensuojamo uždarbio dydžio pašalpa. Tačiau iki šios dienos nėra aiškiai reglamentuotas teisės į darbą antraisiais vaiko priežiūros atostogų metais turinys – ar tokia teisė bus neribojama ir absoliuti, ir bus galima gauti pajamų pagal darbo sutartis, autorines, iš individualios veiklos, ar priešingai – bus taikomi apribojimai ir kokie.

Ar tikrai galima grįžti į darbą antraisiais vaiko priežiūros atostogų metais?

Nepaisant to, kad viešai skelbiama apie mamos ar tėčio teisę grįžti į tą patį darbą antraisiais metais (tuo atveju, kai pasirinkta gauti pašalpą laikotarpiu iki vaikui sueis dveji metai), nėra teisiškai apibrėžta, kokiu pagrindu tai bus daroma, nes nėra išspręstas vaiko priežiūros atostogų išėjusio darbuotojo bei jo darbdavio santykių tęsimas antraisiais vaiko priežiūros atostogų metais. Įstatyme yra apibrėžta teisė į pašalpą tik tam asmeniui, kuris yra išleistas vaiko priežiūros atostogų, todėl traktuotina, kad asmuo, grįžęs į darbą, neteks „išleistojo vaiko priežiūros atostogų“ statuso, tuo pačiu neatitikdamas teisės į pašalpos gavimą vienos iš sąlygų.

Ar galima sudaryti naują darbo sutartį antraisiais vaiko priežiūros atostogų metais?

Ar bus taikomi atitinkami apribojimai darbuotojui sudaryti kitą, naują darbo sutartį antraisiais vaiko priežiūros atostogų metais su tuo pačiu darbdaviu (pvz. dėl antraeilių pareigų), iki šios dienos nėra reglamentuota. Atsižvelgiant į tai, kad bet kokie motinystės (tėvystės) pašalpos mokėjimai gali būti apskaičiuojami ir mokami tik minėtų nuostatų nustatyta tvarka, tokie nuostatai privalo būti patvirtinti iki 2011 m. liepos 1 d.. Jei iki šio termino tai nebus padaryta, mamos ir tėčiams patartina neskubėti pasirinkti vaiko priežiūros atostogų trukmę iki nebus aiškiai reglamentuotas teisės dirbti antraisiais vaiko priežiūros atostogų metais turinys bei kitos esminės pašalpos apskaičiavimo bei mokėjimo taisyklės.

Naujausi komentarai

Tema uždaryta

Naujoms žinutėms ši tema yra uždaryta.