Išmokos įvaikintiems ar globojamiems vaikams 2024 metais (2)

Tėvai su vaiku,išmokos įvaikintiems ir globojamiems vaikams 2024 metais evrymmnt | Shutterstock.com

Įsivaikinus vaiką nemaža dalis išmokų sutampa su išmokomis, gaunamomis vaikui gimus, t.y. įtėviai gauna tėvystės, vaiko priežiūros išmokas, vaiko pinigus, vienkartinę išmoką vaikui ir kt. Papildomai gali būti mokama išmoka įvaikinus vaiką.

Globojamiems vaikams skiriamų išmokų dydis priklauso nuo vaiko amžiaus, t.y. vaikui augant išmokos dydis truputį didėja.

Globojamam vaikui sulaukus pilnametystės, jam skiriama didesnė vienkartinė įsikūrimo išmoka.

Išmokos įvaikinus vaiką, kurios sutampa su išmokomis vaikui gimus

Tėvystės išmoka. Mokama motinystės socialiniu draudimu apdraustam įtėviui, jeigu jam suteikiamos tėvystės atostogos ir jis iki pirmosios tėvystės atostogų dienos turi sukaupęs ne trumpesnį nei 6 mėnesių motinystės socialinio draudimo stažą per paskutinius 24 mėnesius. T.y. atitinka tėvystės išmoką, mokamą gimus vaikui, tačiau vaikui gimus jomis reikia pasinaudoti iki vaikui sukaks vieneri metai, o įvaikinimo atveju - per pirmuosius įvaikinto vaiko auginimo metus.

Plačiau skaitykite:

Vaiko priežiūros išmoka. Mokama vienam iš motinystės socialiniu draudimu apdraustų įtėvių ar kriterijus atitinkančių senelių, išeinančių vaiko priežiūros atostogų. Gimus vaikui vaiko priežiūros išmoka yra mokama pasirinktinai iki vaikui sukaks 18 ar 24 mėn. Įsivaikinus vaiką ši išmoka yra mokama nepriklausomai nuo vaiko amžiaus (iki kol vaikui vaikui sueis 18 metų) tuos pačius 18 ar 24 mėn.

Plačiau skaitykite:

Vaiko pinigai. Jie yra mokami visiems vaikams iki 18 metų (arba iki 23 metų, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, įskaitant ir besimokančius profesinio ugdymo įstaigose, kai į mokymąsi įtraukta bendrojo ugdymo programa ir kt.). Įvaikiams taip pat gali būti mokamos ir kitos išmokos vaikams: išmoka privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui, išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai.

Plačiau skaitykite:

Vienkartinė išmoka vaikui. Gimus vaikui yra mokama vienkartinė išmoka vaikui. Vaiką įsivaikinus ši išmoka yra išmokama vienam iš įtėvių net ir tuo atveju, jeigu ji jau kartą uvo išmokėta už tą patį vaiką kitiems asmenims, t.y. biologiniams vaiko tėvams.

Plačiau skaitykite:

Išmoka įvaikinus vaiką 

Išmoka įvaikinus vaiką skiriama vienam iš vaiko įtėvių 24 mėnesius nuo teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo dienos (skubaus vykdymo atveju – nuo sprendimo vykdymo pradžios).

Nuo 2022 m. vaiko įtėvis (įmotė) turi teisę apsispręsti, ar išeiti vaiko priežiūros atostogų ir, turint motinystės socialinio draudimo stažą, gauti vaiko priežiūros išmoką iš „Sodros“, ar gauti išmoką įvaikinus vaiką pagal Išmokų vaikams įstatymą.

Jeigu vaiko įtėvis (įmotė) neturi teisės gauti vaiko priežiūros išmokos iš „Sodros“ arba vaiko įtėvis (įmotė), turintis (turinti) teisę gauti vaiko priežiūros išmoką iš „Sodros“, pasirenka gauti išmoką įvaikinus vaiką, jam (jai) skiriama ir mokama viso dydžio išmoka įvaikinus vaiką.

Jeigu „Sodros“ mokama vaiko priežiūros išmoka mažesnė nei išmoka įvaikinus vaiką, tuomet šalia vaiko priežiūros išmokos mokamas skirtumas.

Išmoka įvaikinus vaiką neskiriama, kai sutuoktinio (sugyventinio) vaiką įvaikina kitas sutuoktinis.

Išmokos dydis

Ši išmoka yra 8 bazinių socialinių išmokų (BSI) dydžio ir yra mokama 24 mėnesius, bet ne ilgiau kaip iki vaikui sukanka 18 metų.

Jeigu vaikas įvaikintas iki įstatymo įsigaliojimo ir nuo teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo dienos nepraėjo 24 mėnesiai, išmoka įvaikinus vaiką mokama nuo įstatymo įsigaliojimo už likusius mėnesius iki 24 mėnesių termino pabaigos.

Nuo 2024 m. BSI dydis yra 55 Eur, tad atitinkamai per mėnesį išmokama 440 Eur dydžio išmoka.

Globos (rūpybos) išmoka

Globos (rūpybos) išmoka skiriama vaikui, kuriam nustatyta globa (rūpyba) šeimoje, šeimynoje, globos centre ar vaikų globos institucijoje.

Globos ir rūpybos priedas neskiriamas, jeigu vaiko laikinoji globa (rūpyba) nustatyta tėvų prašymu dėl jų laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos.

Ši išmoka gali būti mokama ir globai pasibaigus dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo, jei asmuo mokosi ar studijuoja, taip pat tuo atveju, kai yra mirę pilnamečio asmens abu tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų), bet ne ilgiau kaip iki asmeniui sukanka 24 metai.

Išmokos dydis

Nuo 2022 m. globos (rūpybos) išmokos ne tik didėja, bet ir diferencijuojamas išmokos dydis pagal vaiko amžių ir poreikius:

 • vaikams iki 6 metų skiriant 286 Eur (atitinkamai 5,2 BSI);
 • vaikams nuo 6 iki 12 metų – 330 Eur (atitinkamai 6 BSI);
 • vaikams nuo 12 iki 18 metų ir tiems, kuriems nustatytas neįgalumo lygis, – 357,50 Eur (atitinkamai 6,5 BSI);
 • buvusiems globotiniams iki 24 metų, kurie mokosi ar studijuoja (iki 24 metų), – taip pat 357,50 Eur. 

Globos (rūpybos) tikslinis priedas

Šis priedas skiriamas vaikui, kuriam nustatyta globa (rūpyba) šeimoje, šeimynoje arba globos centre.

Jeigu buvęs globotinis, už kurį iki jo pilnametystės fiziniam globėjui, šeimynai ar globos centrui buvo mokamas globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas, lieka gyventi ir yra išlaikomas šeimoje, šeimynoje ar globos centre, ir mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, iki jam sukaks 23 metai, buvusiam vaiko globėjui (rūpintojui) – šeimai, šeimynai ar globos centrui – skiriamas ir mokamas 4 BSI dydžio globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas per mėnesį (išskyrus kai mokomasi užsienyje).

Išmokos dydis

Ši išmoka yra 4 BSI dydžio ir yra mokama vaiko globos (rūpybos) laikotarpiu.

Nuo 2024 m. BSI yra 55 Eur, tad šio priedo dydis būtų atitinkamai 220 Eur.

Vaiko laikinosios priežiūros išmoka

Ši išmoka yra mokama laikinajam globėjui už kiekvieną laikinai prižiūrimą ar laikinai apgyvendintą vaiką.

Dėl šios išmokos galima kreiptis pasibaigus vaiko laikinajai priežiūrai ar laikinam apgyvendinimui, bet ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo pirmos laikinosios priežiūros dienos.

Dėl šios išmokos reikėtų kreiptis į savivaldybę. 

Išmokos dydis

Ši išmoka yra 6 bazinių socialinių išmokų (BSI) dydžio.

Nuo 2024 m. BSI dydis yra 55 Eur, tad atitinkamai per mėnesį išmokama 330 Eur dydžio išmoka.

Išmoka yra mokama už kalendorių dienų skaičių nuo pirmos vaiko laikino apgyvendinimo dienos. 

Vienkartinė išmoka įsikurti

Pasibaigus vaiko globai (rūpybai) šiam sulaukus pilnametystės, dėl emancipacijos ar santuokos sudarymo, skiriama vienkartinė 75 BSI dydžio išmoka įsikurti.

Vienkartinė išmoka įsikurti grynaisiais pinigais neišmokama, išskyrus atvejus, kai lieka nepanaudota mažesnė negu vieno BSI dydžio išmokos dalis, kuri gali būti išmokama grynaisiais pinigais pačiam išmokos gavėjui.

Vienkartinė išmoka įsikurti skiriama, jei prašymą šiai išmokai skirti savivaldybės administracijai asmuo pateikė, iki jam sukako 25 metai.

Vienkartinė išmoka įsikurti neskiriama ir nemokama, jeigu asmuo yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę ir maistą) valstybės ar savivaldybės finansuojamoje įstaigoje, jeigu vaiko laikinoji globa (rūpyba) buvo nustatyta tėvų prašymu dėl jų laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos arba jeigu asmuo yra suimtas, atlieka su laisvės atėmimu susijusią bausmę, jam Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės, paskelbta jo paieška arba jis teismo pripažintas nežinia kur esančiu, – kol neišnyksta nurodytos aplinkybės.

Išmoka turi būti panaudota per 24 mėnesius nuo sprendimo skirti išmoką priėmimo dienos.

Vienkartinė išmoka įsikurti gali būti panaudota:

 • būstui (gyvenamosioms patalpoms) pirkti;
 • sumokėti daliai paskolos būstui statyti arba pirkti;
 • būsto nuomai;
 • mokesčiams už nuomojamo ar nuosavybės teise turimo būsto komunalines paslaugas;
 • būstui remontuoti arba rekonstruoti;
 • baldams, buitinei, vaizdo ir garso technikai, namų apyvokos reikmenims, vienam asmeniniam kompiuteriui įsigyti;
 • studijų ir neformaliojo švietimo kainai padengti, mokymosi priemonėms įsigyti;
 • žemės sklypui įsigyti;
 • mokamų sveikatos priežiūros prekių ir paslaugų išlaidoms apmokėti;
 • dviratėms transporto priemonėms įsigyti, pavyzdžiui, dviračiui, motoriniam dviračiui, elektriniam paspirtukui, mopedui, motociklui. 

Išmokos dydis

Ši išmoka yra 75 BSI dydžio.

Nuo 2024 m. BSI dydis yra 55 Eur, tad šio priedo dydis būtų atitinkamai 4125 Eur.

Susiję straipsniai

Diskusijos apie įvaikinimą ir globą: „Kiekvienas vaikas turi teisę žinoti savo šaknis“

Penkiolikos vaikų globėja Eglė Vaitkevičienė teigia, kad kiekvienas vaikas turi teisę žinoti savo kilmę ir šaknis.

„Tėvai paprastai“ su 18 vaikų mama Egle Vaitkevičiene apie įvaikinimą ir globą

„Sąmoningai planuoti buvo tik du vaikai. O visi kiti tiesiog atėjo, gyvenimo aplinkybių dėka. Taip tiesiog nutiko, o mes atvėrėme savo širdis.“

Eglė Vaitkevičienė apie įvaikinimą ir globą: „Mintis įsivaikinti kilo dar vaikystėje“

Kai susipažinom su vyru, sakiau jam, kad mano svajonė yra paimti mažą mergaitę iš vaikų namų ir ją užauginti.

Naujausi komentarai

 1. patricija.kass
  patricija.kass prieš 1 m.

  Labas, auginu 6 menesiu dukryte, sutikome zmogu kuris augina du vaikus pats vienas. Planuojame drauge apsigyventi. Gal kas zinote kokios salygos yra su atostogomis, ismokomis ir kaip susitvarkyti dokumentus? Nes jau gaunames daugiavaike seima. Vyras dirba as su individualia veikla nors neseniai pagimdziau. Nesame susituoke. Dekoju

 2. AmeRena
  AmeRena prieš 1 m.

  patricija.kass parašė:
  Labas, auginu 6 menesiu dukryte, sutikome zmogu kuris augina du vaikus pats vienas. Planuojame drauge apsigyventi. Gal kas zinote kokios salygos yra su atostogomis,…

  Labas nelabai ryskiai parasei..tu augini mergaite viena,o tavo antra puse 2 vaikus ir dabar kartu gyvenat?
  Jei taip supratau tai globa ar ivaikinimas čia ne prie ko,jei tevas pats augina vaikus savo.
  Ziurint koks jūsų statusas,kaip deklaruoti ar kartu gyvenat.. krūva reikalų čia 😁