Išmokos įvaikintiems ar globojamiems vaikams

Išmokos įvaikintiems ar globojamiems vaikams Syda Productions | Shutterstock.com

Išmoka įvaikinus vaiką NAUJA! nuo 2018 m.

Išmoka įvaikinus vaiką skiriama vienam iš vaiko įtėvių 24 mėnesius nuo teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo.

Ši išmoka už tą patį vaiką neskiriama, jei įtėviai gauna vaiko priežiūros išmoką pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą ir jos dydis yra ne mažesnis už nustatytą išmokos įvaikinus vaiką dydį. Jei išmoka, gaunama pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą yra mažesnė, tuomet įtėviams primokamas skirtumas.

Išmoka įvaikinus vaiką neskiriama, kai sutuoktinio (sugyventinio) vaiką įvaikina kitas sutuoktinis.

Išmokos dydis

Ši išmoka yra 8 bazinių socialinių išmokų dydžio ir yra mokama 24 mėnesius, bet ne ilgiau kaip iki vaikui sukanka 18 metų.

Jeigu vaikas įvaikintas iki įstatymo įsigaliojimo (2018-01-01) ir nuo teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo dienos nepraėjo 24 mėnesiai, išmoka įvaikinus vaiką mokama nuo įstatymo įsigaliojimo už likusius mėnesius iki 24 mėnesių termino pabaigos.

Nuo 2015 m. bazinės socialinės išmokos dydis yra 38 Eur, tad šio priedo dydis būtų atitinkamai 304 Eur per mėnesį.

Globos (rūpybos) išmoka

Globos (rūpybos) išmoka skiriamas vaikui, kuriam nustatyta globa (rūpyba) šeimoje, šeimynoje, globos centre ar vaikų globos institucijoje.

Globos ir rūpybos priedas neskiriamas, jeigu vaiko laikinoji globa (rūpyba) nustatyta tėvų prašymu dėl jų laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos.

Šis išmoka gali būti mokama ir globai pasibaigus dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo, jei asmuo mokosi ar studijuoja, taip pat tuo atveju, kai yra mirę pilnamečio asmens abu tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų), bet ne ilgiau kaip iki asmeniui sukanka 24 metai.

Išmokos dydis

Ši išmoka yra 4 bazinių socialinių išmokų dydžio ir yra mokama vaiko globos (rūpybos) laikotarpiu arba 2 bazinių socialinių išmokų dydžio, jei vaikas gauna nemokamą nakvynę ir maistą (pavyzdžiui, gyvendamas bendrabutyje ar vaikų socializacijos centre).

Nuo 2015 m. bazinės socialinės išmokos dydis yra 38 Eur, tad šio priedo dydis būtų atitinkamai 152 Eur arba 76 Eur.

Jei šios išmokos gavėjas gauna našlaičių pensiją ir (ar) vaiko išlaikymui kas mėnesį mokamą periodinę išmoką, globos (rūpybos) išmokos dydis yra lygus skirtumui tarp išmokos gavėjui nustatyto globos (rūpybos) išmokos dydžio ir gaunamos našlaičių pensijos bei (ar) vaiko išlaikymui kas mėnesį mokamos periodinės išmokos dydžio.

Globos (rūpybos) tikslinis priedas

Šis priedas skiriamas vaikui, kuriam nustatyta globa (rūpyba) šeimoje, šeimynoje arba globos centre.

Globos ir rūpybos priedas neskiriamas, jeigu vaiko laikinoji globa (rūpyba) nustatyta tėvų prašymu dėl jų laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos.

Šis priedas gali būti mokama ir globai pasibaigus dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo, jei asmuo mokosi ar studijuoja, taip pat tuo atveju, kai yra mirę pilnamečio asmens abu tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų), bet ne ilgiau kaip iki asmeniui sukanka 24 metai.

Išmokos dydis

Ši išmoka yra 4 bazinių socialinių išmokų dydžio ir yra mokama vaiko globos (rūpybos) laikotarpiu.

Nuo 2015 m. bazinės socialinės išmokos dydis yra 38 Eur, tad šio priedo dydis būtų atitinkamai 152 Eur.

Vienkartinė išmoka įsikurti

Pasibaigus vaiko globai (rūpybai) šiam sulaukus pilnametystės, dėl emancipacijos ar santuokos sudarymo, skiriama vienkartinė 75 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka įsikurti.

Vienkartinė išmoka įsikurti grynaisiais pinigais neišmokama, išskyrus atvejus, kai lieka nepanaudota mažesnė negu vieno bazinės socialinės išmokos dydžio išmokos dalis, kuri gali būti išmokama grynaisiais pinigais pačiam išmokos gavėjui.

Vienkartinė išmoka įsikurti skiriama, jei prašymą šiai išmokai skirti savivaldybės administracijai asmuo pateikė, iki jam sukako 25 metai.

Vienkartinė išmoka įsikurti neskiriama ir nemokama, jeigu asmuo yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę ir maistą) valstybės ar savivaldybės finansuojamoje įstaigoje, jeigu vaiko laikinoji globa (rūpyba) buvo nustatyta tėvų prašymu dėl jų laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos arba jeigu asmuo yra suimtas, atlieka su laisvės atėmimu susijusią bausmę, jam Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės, paskelbta jo paieška arba jis teismo pripažintas nežinia kur esančiu, – kol neišnyksta nurodytos aplinkybės.

Išmoka turi būti panaudota per 24 mėnesius nuo sprendimo skirti išmoką priėmimo dienos.

Vienkartinė išmoka įsikurti gali būti panaudota:

  • būstui (gyvenamosioms patalpoms) pirkti;
  • sumokėti daliai paskolos būstui statyti arba pirkti;
  • būsto nuomai;
  • mokesčiams už nuomojamo ar nuosavybės teise turimo būsto komunalines paslaugas;
  • būstui remontuoti arba rekonstruoti;
  • baldams, buitinei, vaizdo ir garso technikai, namų apyvokos reikmenims, vienam asmeniniam kompiuteriui įsigyti;
  • studijų ir neformaliojo švietimo kainai padengti, mokymosi priemonėms įsigyti;
  • žemės sklypui įsigyti;
  • mokamų sveikatos priežiūros prekių ir paslaugų išlaidoms apmokėti.

Išmokos dydis

Ši išmoka yra 75 bazinių socialinių išmokų dydžio.

Nuo 2015 m. bazinės socialinės išmokos dydis yra 38 Eur, tad šio priedo dydis būtų atitinkamai 2850 Eur per mėnesį.

Taip pat skaitykite: