Išmokos vaikui (vaiko pinigai) 2021 metais (2042)

Mergaitė deda monetas į kiaulę taupyklę, vaiko pinigai 2021 Africa Studio | Shutterstock.com

Šiame straipsnyje aptariamos tik savivaldybių administracijų vaikams skiriamos ir mokamos išmokos.

Kadangi šią išmoką vaikams mokės savivaldybių administracijos, norėdami gauti šią išmoką, turite pateikti savivaldybei prašymą išmokoms gauti.

Apibendrintą informaciją apie visas išmokas nėštumo metu ir auginantiems vaikus 2021 metais rasite čia:
Išmokos nėštumo metu ir gimus vaikui 2021 metais.

Reklama:

Savivaldybės moka tokias išmokas vaikams (populiariai vadinamas „vaiko pinigais“):

 • Išmoka vaikui (mokama kas mėnesį).
 • Išmoka privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui.
 • Išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai.
 • Išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui.
 • Išmoka įsivaikinus vaiką.

Bazinės socialinės išmokos dydis SVARBU!

Svarbu pažymėti, kad išmokos apskaičiuojamos remiantis bazinės socialinės išmokos dydžiu, kuris nuo 2021-01-01 yra 40 Eur (prieš tai buvo 39 Eur).

Išmoka vaikui ATNAUJINTA!

LR Seimas patvirtino išmokų vaikams įstatymo pakeitimus, pagal kuriuos nuo 2021 m. didinamos išmokos vaikams dydis bei keičiamas papildomos išmokos dydis.

Išmoka vaikui

Išmoka vaikui mokama už visus vaikus nuo gimimo dienos iki 18 metų (arba 21 metų, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, įskaitant ir besimokančius profesinio ugdymo įstaigose, kai į mokymąsi įtraukta bendrojo ugdymo programa).

Išmokos vaikui dydis (keičiasi nuo 2021 m.)

Reklama:

Išmoka vaikui mokama visiems vaikams. Ši išmoka nuo 2021-01-01 yra lygi 1,75 bazinės socialinės išmokos, galiojančios tą mėnesį (iki 2020-02-02 - 1,54 bazinės socialinės išmokos, galiojančios tą mėnesį).

Šuo metu galiojantis bazinės socialinės išmokos dydis yra 40 Eur, tad išmoka bus
40 Eur x 1,75 = 70 Eur.

Papildoma išmoka vaikui

Papildoma išmoka vaikui mokama:

 • negalią turintiems vaikams,
 • vaikams iš gausių šeimų (kuomet šeimoje auga 3 ir daugiau vaikų),
 • vaikams iš nepasiturinčių šeimų (kuomet vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį neviršija 256 Eur, neskaičiuojant vaiko pinigų, dalies darbo užmokesčio ir nedarbo socialinio draudimo išmokos).

Papildomos išmokos dydis (keičiasi nuo 2021 m.)

Šuo metu galiojantis bazinės socialinės išmokos dydis yra 40 Eur, tad išmoka bus
40 Eur x 1,03 = 41,2 Eur.

T.y. papildomą išmoką turintiems teisę gauti vaikams bus mokama
70 Eur + 41,2 Eur = 111,2 Eur

Išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui

Ši išmoka skiriama vienu metu gimus dviems ar daugiau vaikų ir yra mokama nuo vaikų gimimo dienos iki jiems sukaks 2 metai.

Išmokos dydis

Kai vienu metu gimsta du vaikai, skiriama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka per mėnesį. Kai vienu metu gimsta daugiau kaip du vaikai, išmokos dydis atitinkamai didinamas 4 bazinių socialinių išmokų dydžiu.

Nuo 2021-01-01 bazinės socialinės išmokos dydis yra 40 Eur, tad išmoka gimus dvynukams būtų 160 Eur per mėnesį.

Išmoka privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui

Reklama:

Išmoka skiriama kiekvienam privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui jo tėvo ir/ar motinos tarnybos laikotarpiu, jei vaikas nuolat arba darbo dienomis nėra išlaikomas (nakvynė ir maistas) valstybės ar savivaldybės finansuojamoje įstaigoje.

Išmoka privalomosios tarnybos kario vaikui skiriama nuo vaiko tėvo pašaukimo į privalomąją karo tarnybą dienos.

Vaikui, gimusiam po jo tėvo pašaukimo į privalomąją karo tarnybą dienos, ši išmoka skiriama nuo vaiko gimimo dienos.

Išmokos dydis

Išmokos dydis ‐ 1,5 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka per mėnesį.

Nuo 2021-01-01 bazinės socialinės išmokos dydis yra 40 Eur, tad išmoka kario vaikui būtų 60 Eur per mėnesį.

Išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai

Ši išmoka skiriama, jeigu nė vienas iš vaiko tėvų ar senelių negauna ir/ar neturi teisės gauti vaiko priežiūros išmokos už tą vaiką, o bent vienas iš tėvų yra moksleivis, studentas ar neseniai baigęs mokslus ar studijas. Ši išmoka mokama vaiko priežiūros laikotarpiu nuo vaiko gimimo dienos iki vaikui sukaks dveji metai (iki 2020 m. ši išmoka buvo mokama iki vaikui sukaks vieneri metai). Išmoka skiriama:

 • mokslo ar studijų laikotarpiu ir 12 mėnesių po mokslo ar studijų baigimo, jeigu jis mokosi ar mokėsi pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja/ studijavo aukštojoje mokykloje pagal nuolatinę studijų formą;
 • iki išmoką gaunančiam sukaks 26 metai arba jeigu jis studijuoja ar studijavo doktorantūroje ar medicinos rezidentūroje iki jam sukaks 30 metų (įskaitant ir akademinių atostogų dėl nėštumo laikotarpį).

Išmokos dydis

Ši išmoka bus 6 bazinių socialinių išmokų dydžio ir bus mokama vaiko priežiūros laikotarpiu kas mėnesį, nuo vaiko gimimo dienos iki vaikui sukaks vieneri metai. Gimus dviem ir daugiau vaikų, išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai dydis nedidinamas.

Nuo 2021-01-01 bazinės socialinės išmokos dydis yra 40 Eur, tad išmoka būtų 240 Eur per mėnesį.

Išmoka įsivaikinus vaiką

Vienas iš vaiko įtėvių turi teisę gauti 8 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoką per mėnesį, t.y. išmoka įsivaikinus vaiką yra 320 Eur per mėnesį.

Ši išmoka yra mokama 24 mėnesius nuo teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo dienos (skubaus vykdymo atveju – nuo sprendimo vykdymo pradžios).

Ji mokama ne ilgiau iki vaikui sukaks 18 metų, išskyrus atvejus, kai jis pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą turi teisę gauti vaiko priežiūros išmoką ir jos dydis yra ne mažesnis už 320 Eur.

Savivaldybės skiriamų išmokų skyrimas ir mokėjimas

Kad gautumėte savivaldybės administracijos mokamas išmokas, Jums reikia kreiptis į savivaldybės, kurios teritorijoje esate deklaravę gyvenamąją vietą, socialinių išmokų skyrių.

Jei jūsų savivaldybė yra pradėjusi vykdyti elektroninių prašymų apdorojimą, daugumą šių prašymų galite pateikti ir elektroniniu būdu per www.spis.lt sistemą (patogiausias ir greičiausias būdas).

Apie prašymų teikimą per SPIS skaitykite:

Kreipiantis dėl išmokos su prašymu privaloma pateikti visus būtinus dokumentus – kitaip išmoka jums nebus skirta.

„Vaiko pinigai“: kokius dokumentus reikia pateikti?

Pagrindiniai dokumentai, reikalingi išmokoms gauti yra du: asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (t.y. pasas arba asmens tapatybės kortelė) ir prašymas išmokai gauti.

Kitų dokumentų (pavyzdžiui, vaiko gimimo liudijimo) įprastai pateikti nereikia, jeigu duomenys yra randami Lietuvos Respublikos gyventojų registre, kituose registruose ar valstybės informacinėse sistemose.

Papildomi dokumentai, kurių gali reikėti, atsižvelgiant į išmokos skyrimo aplinkybes:

 • globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju) patvirtinantys dokumentai;
 • švietimo įstaigos pažyma, kad asmenys mokosi, arba mokymosi ir (ar) kvalifikacijos pasiekimus įteisinantys dokumentai (jeigu pretenduojama gauti išmoką besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai);
 • karinio vieneto išduotą pažymą apie atliekamą privalomąją pradinę karo tarnybą (jeigu pretenduojama gauti išmoką privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui) ir kt.

Kada kreiptis dėl socialinių išmokų?

Dėl visų išmokų turite kreiptis per 12 mėnesių nuo teisės į išmoką atsiradimo dienos. Pavyzdžiui, jeigu jums gimė kūdikis, į savivaldybę reikėtų kreiptis per 12 mėnesių nuo vaiko gimimo.

Jeigu kreipsitės praėjus kuriam laikui nuo teisės į išmoką atsiradimo dienos (pavyzdžiui, po pusmečio nuo vaiko gimimo) - nieko baisaus, nes išmokos išmokamos ir už praėjusius periodus, tačiau ne daugiau kaip už 12 ankstesnių mėnesių, skaičiuojant nuo prašymo ir visų dokumentų pateikimo dienos.

Per kiek laiko išmokamos išmokos?

Priimti sprendimą ir apie tai pranešti raštu savivaldybės administracija privalo per mėnesį nuo visų dokumentų gavimo dienos.

Tais atvejais, kai priimamas sprendimas neskirti išmokos, turi būti nurodytos išmokos neskyrimo priežastys.

Kam išmokama išmoka?

Bet kuri išmoka išmokama vienam iš tėvų, įtėvių arba globėjų, o jei vaikas yra emacipuotas ar susituokęs – pačiam vaikui. Kilus ginčui tarp tėvų dėl to, kas gaus išmoką, savivaldybės administracija priimdama sprendimą turi atsižvelgti į vaiko (vaikų) interesus.

Išmokos gavimo būdą pasirenka išmokos gavėjas, išskyrus tuos, kurie yra patyrę socialinę riziką.

Socialinės rizikos šeimoms išmoka vaikui gali būti skiriama maisto produktais, talonais, apmokant išlaikymą ugdymo įstaigose ir pan.

Svarbu

Savivaldybei turite pateikti visą teisingą informaciją ir dokumentus, įrodančius jūsų teisę gauti šias išmokas.

Jei mėnesinių išmokų mokėjimo periodu atsirado aplinkybės, turinčios įtakos išmokos dydžiui ar mokėjimui, apie jas savivaldybei turite pranešti per mėnesį nuo jų atsiradimo dienos.

Jei dėl šių aplinkybių jums turėjo būti mokama mažesnė išmoka, tačiau apie jas nepranešėte, vėliau permokas privalėsite grąžinti.

Taip pat skaitykite:

Reklama

Naujausi komentarai

 1. Klaud prieš 6 d.

  [email protected] mama parašė:
  Tai bandykit tada darbintis, kad bent stazo surinkti.

  Bandau🤗

 2. User has not uploaded an avatar
  EmaK prieš 6 d.

  Sveikos! Turiu klausimą.
  Kokiu būdu (ir ar įmanoma) vaiko pinigus (70€) perrašyti, jog gautų nebe tėtis o mama?
  Vaikui 4 metai, bet būtų labai patogu, kad pinigus tiesiogiai pervestų man į sąskaitą.

 3. Jolanta-K@J mama

  EmaK parašė:
  Sveikos! Turiu klausimą.
  Kokiu būdu (ir ar įmanoma) vaiko pinigus (70€) perrašyti, jog gautų nebe tėtis o m…

  Tetis turi nutraukti ju gavima, tada jus galesit pildyti prasyma gauti.

 4. User has not uploaded an avatar
  experteee1020 prieš 3 val.

  Ar kai ateina sprendimas skirti ismoka vaiko prieziurai is sodros su ten nurodytom ismokos sumom buna atskaitoma mokesciai kokie ar jau kiek parasyta tiek ir gausiu?

 5. Jolanta-K@J mama
  [email protected] mama prieš 2 val.

  experteee1020 parašė:
  Ar kai ateina sprendimas skirti ismoka vaiko prieziurai is sodros su ten nurodytom ismokos sumom buna atskaitoma mokesciai kokie ar jau kiek parasyta tiek ir gausiu…

  Dar minus mokesciai.