Išmokos vaikui (vaiko pinigai) 2022 metais (3249)

Mergaitė su mama deda monetas į kiaulę taupyklę, vaiko pinigai 2022 fizkes | Shutterstock.com

Šiame straipsnyje aptariamos tik savivaldybių administracijų vaikams skiriamos ir mokamos išmokos.

Kadangi šią išmoką vaikams mokės savivaldybių administracijos, norėdami ją gauti, turite pateikti savivaldybei prašymą išmokoms gauti.

Apibendrintą informaciją apie visas išmokas nėštumo metu ir auginantiems vaikus 2022 metais rasite čia:
Išmokos nėštumo metu ir gimus vaikui 2022 metais.

Savivaldybės moka šias išmokas vaikams (populiariai vadinamas „vaiko pinigais“):

 • išmoka vaikui (mokama kas mėnesį);
 • išmoka privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui;
 • išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai;
 • išmoka vienu metu gimus daugiau kaip vienam vaikui;
 • išmoka įvaikinus vaiką.

Bazinės socialinės išmokos dydis SVARBU!

Svarbu pažymėti, kad išmokos apskaičiuojamos remiantis bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžiu, kuris nuo 2022 01 01 yra 42 Eur (prieš tai buvo 40 Eur).

Išmoka vaikui ATNAUJINTA!

LR Seimas patvirtino išmokų vaikams įstatymo pakeitimus, pagal kuriuos nuo 2022 m. keičiamas išmokos vaikams dydis bei keičiamas papildomos išmokos dydis.

Išmoka vaikui

Išmoka vaikui mokama už visus vaikus nuo gimimo dienos iki 18 metų (arba iki 23 metų, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, įskaitant ir besimokančius profesinio ugdymo įstaigose, kai į mokymąsi įtraukta bendrojo ugdymo programa ir kt.).

Išmokos vaikui dydis (keičiasi nuo 2022 m.)

Išmoka mokama visiems vaikams. Ši išmoka nuo 2022 01 01 yra lygi 1,75 BSI, galiojančios tą mėnesį.

Šuo metu BSI dydis yra 42 Eur, tad išmoka bus
42 Eur x 1,75 = 73,5 Eur.

Papildoma išmoka vaikui

Papildoma išmoka vaikui mokama:

 • negalią turintiems vaikams;
 • vaikams iš gausių šeimų (kai šeimoje auga 3 ir daugiau vaikų);
 • vaikams iš nepasiturinčių šeimų (kai vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį neviršija 2 VRP (atitinkamai 258 Eur), neskaičiuojant „vaiko pinigų“ dalies, darbo užmokesčio ir nedarbo socialinio draudimo išmokos).

Papildomos išmokos dydis (keičiasi nuo 2022 m.)

Šuo metu galiojantis BSI dydis yra 42 Eur, tad išmoka bus
42 Eur x 1,03 = 43,26 Eur.

T. y. papildomą išmoką turintiems teisę gauti vaikams bus mokama
73,5 Eur + 43,26 Eur = 116,76 Eur.

Išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui

Ši išmoka skiriama vienu metu gimus dviem ar daugiau vaikų ir yra mokama nuo vaikų gimimo dienos iki jiems sukaks 2 metai.

Išmokos dydis

Kai vienu metu gimsta du vaikai, skiriama 4 BSI dydžio išmoka per mėnesį. Kai vienu metu gimsta daugiau kaip du vaikai, išmokos dydis atitinkamai didinamas 4 BSI.

Nuo 2022 01 01 BSI dydis yra 42 Eur, tad išmoka gimus dvynukams būtų 168 Eur per mėnesį.

Išmoka privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui

Išmoka skiriama kiekvienam privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui jo tėvo ir (arba) motinos tarnybos laikotarpiu, jei vaikas nuolat arba darbo dienomis nėra išlaikomas (nakvynė ir maistas) valstybės ar savivaldybės finansuojamoje įstaigoje.

Išmoka privalomosios tarnybos kario vaikui skiriama nuo vaiko tėvo pašaukimo į privalomąją karo tarnybą dienos.

Vaikui, gimusiam po jo tėvo pašaukimo į privalomąją karo tarnybą dienos, ši išmoka skiriama nuo vaiko gimimo dienos.

Išmokos dydis

Išmokos dydis – 1,5 BSI per mėnesį.

Nuo 2022 01 01 BSI dydis yra 42 Eur, tad išmoka kario vaikui būtų 63 Eur per mėnesį.

Išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai

Ši išmoka skiriama, jeigu nė vienas iš vaiko tėvų ar senelių negauna ir (arba) neturi teisės gauti vaiko priežiūros išmokos už vaiką, o bent vienas iš tėvų yra mokinys, studentas ar neseniai baigęs mokslus ar studijas. Ši išmoka mokama vaiko priežiūros laikotarpiu nuo vaiko gimimo dienos iki vaikui sukaks dveji metai (iki 2020 m. ši išmoka buvo mokama iki vaikui sukaks vieneri metai). Išmoka skiriama:

 • mokslo ar studijų laikotarpiu ir 12 mėnesių po mokslo ar studijų baigimo, jeigu vienas iš tėvų mokosi ar mokėsi pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja / studijavo aukštojoje mokykloje pagal nuolatinę studijų formą;
 • jeigu asmuo studijuoja ar studijavo doktorantūroje ar medicinos rezidentūroje ir jeigu pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą neturi teisės gauti vaiko priežiūros išmokos.

Išmokos dydis

Ši išmoka yra 6 BSI dydžio ir mokama vaiko priežiūros laikotarpiu kas mėnesį nuo vaiko gimimo dienos iki vaikui sukaks dveji metai. Gimus dviem ir daugiau vaikų, išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai dydis nedidinamas.

Nuo 2022 01 01 BSI dydis yra 42 Eur, tad išmoka sudaro 252 Eur per mėnesį.

Išmoka įvaikinus vaiką

Vienas iš vaiko įtėvių turi teisę gauti 8 BSI dydžio išmoką per mėnesį, t. y. išmoka įvaikinus vaiką yra 336 Eur per mėnesį.

Ši išmoka yra mokama 24 mėnesius nuo teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo dienos (skubaus vykdymo atveju – nuo sprendimo vykdymo pradžios).

Ji mokama ne ilgiau iki vaikui sukaks 18 metų, išskyrus atvejus, kai jis pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą turi teisę gauti vaiko priežiūros išmoką ir jos dydis yra ne mažesnis už 336 Eur. 

Nuo 2022 m. sausio 1 d. vaiko įtėvis (įmotė) turi teisę pasirinkti vaiko priežiūros atostogas ir turint motinystės socialinio draudimo stažą gauti vaiko priežiūros išmoką iš „Sodros“ arba gauti išmoką įvaikinus vaiką.

Savivaldybės skiriamų išmokų skyrimas ir mokėjimas

Norint gauti savivaldybės administracijos mokamas išmokas, reikia kreiptis į savivaldybės, kurios teritorijoje šeima deklaravusi gyvenamąją vietą, socialinių išmokų skyrių.

Jei savivaldybė yra pradėjusi vykdyti elektroninių prašymų apdorojimą, daugumą šių prašymų galima pateikti ir elektroniniu būdu per spis.lt sistemą (patogiausias ir greičiausias būdas).

Apie prašymų teikimą per SPIS skaitykite:

Kreipiantis dėl išmokos su prašymu privaloma pateikti visus būtinus dokumentus, kitaip išmoka nebus skiriama.

„Vaiko pinigai“: kokius dokumentus reikia pateikti?

Pagrindiniai dokumentai, reikalingi išmokoms gauti, yra du: asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (t. y. pasas arba asmens tapatybės kortelė) ir prašymas išmokai gauti.

Kitų dokumentų (pavyzdžiui, vaiko gimimo liudijimo) įprastai pateikti nereikia, jeigu duomenys yra randami Lietuvos Respublikos gyventojų registre, kituose registruose ar valstybės informacinėse sistemose.

Papildomi dokumentai, kurių gali reikėti, atsižvelgiant į išmokos skyrimo aplinkybes:

 • globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju) patvirtinantys dokumentai;
 • švietimo įstaigos pažyma, kad asmenys mokosi, arba mokymosi ir (ar) kvalifikacijos pasiekimus įteisinantys dokumentai (jeigu pretenduojama gauti išmoką besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai);
 • karinio vieneto išduotą pažymą apie atliekamą privalomąją pradinę karo tarnybą (jeigu pretenduojama gauti išmoką privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui) ir kt.

Kada kreiptis dėl socialinių išmokų?

Dėl visų išmokų turite kreiptis per 12 mėnesių nuo teisės į išmoką atsiradimo dienos. Pavyzdžiui, jeigu jums gimė kūdikis, į savivaldybę reikėtų kreiptis per 12 mėnesių nuo vaiko gimimo.

Jeigu kreipsitės praėjus kuriam laikui nuo teisės į išmoką atsiradimo dienos (pavyzdžiui, po pusmečio nuo vaiko gimimo) – nieko tokio, nes išmokos mokamos ir už praėjusius periodus, tačiau ne daugiau kaip už 12 ankstesnių mėnesių, skaičiuojant nuo prašymo ir visų dokumentų pateikimo dienos.

Per kiek laiko išmokamos išmokos?

Priimti sprendimą ir apie tai pranešti raštu savivaldybės administracija privalo per mėnesį nuo visų dokumentų gavimo dienos.

Tais atvejais, kai priimamas sprendimas neskirti išmokos, turi būti nurodytos išmokos neskyrimo priežastys.

Kam išmokama išmoka?

Bet kuri išmoka išmokama vienam iš tėvų, įtėvių arba globėjų, o jei vaikas yra emancipuotas ar susituokęs – pačiam vaikui. Kilus ginčui tarp tėvų dėl to, kas gaus išmoką, savivaldybės administracija priimdama sprendimą turi atsižvelgti į vaiko (vaikų) interesus.

Nuo 2022 m. numatyta, kad socialinę riziką patiriančių šeimų ikimokyklinio ar mokyklinio amžiaus vaikams, kuriems ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis ar pagrindinis ugdymas yra privalomas, dėl nepateisinamų priežasčių nelankant švietimo įstaigų, išmokos vaikams, taip pat ir „vaiko pinigai“, vietoje piniginių lėšų bus teikiamos nepinigine forma. Pavyzdžiui, bus apmokamos vaikų išlaikymo išlaidos darželiuose, apmokami būreliai, padengiamos mokiniams ugdyti reikalingų priemonių įsigijimo išlaidos, maisto produktų išlaidos ir kt.

Svarbu:

Savivaldybei turite pateikti visą teisingą informaciją ir dokumentus, įrodančius teisę gauti šias išmokas.

Jei mėnesinių išmokų mokėjimo periodu atsirado aplinkybės, turinčios įtakos išmokos dydžiui ar mokėjimui, apie jas savivaldybei reikia pranešti per mėnesį nuo jų atsiradimo dienos.

Jei dėl šių aplinkybių jums turėjo būti mokama mažesnė išmoka, tačiau apie jas nebuvo pranešta, vėliau permokas privaloma grąžinti.

Taip pat skaitykite:

Susiję straipsniai

Tėvas nemoka alimentų: kaip gauti vaiko išlaikymo išmoką?

Jeigu vaiko tėvas arba motina nevykdo įsipareigojimų ir nemoka teismo nustatytų alimentų, galite kreiptis dėl vaiko išlaikymo išmokos skyrimo.

Išmokos nėščiosioms ir vaikus auginantiems tėvams (suvestinė)

Išmokų, mokamų gimus vaikui, nėštumo ir gimdymo periodu, vaiko priežiūros atostogų metu, įsivaikinus arba globojant vaiką nuo 2024 metų, sąrašas.

Vaiko išlaikymo priteisimas (alimentai) 2024 metais

Vaiko išlaikymo išmoka, arba alimentai – pinigai, kuriuos sutuoktinis po skyrybų privalo mokėti nepilnamečio biologinio vaiko išlaikymui.

Naujausi komentarai

 1. Shmike24
  Shmike24 prieš 3 sav.

  Vilnius Luminor įkrito

 2. User has not uploaded an avatar
  rasike1994 prieš 3 sav.

  Ar kas gavot vaiko pinigėlius?

 3. LePukuota prieš 3 sav.

  rasike1994 parašė:
  Ar kas gavot vaiko pinigėlius?

  Vilnius swed gavau penkt per pietus

 4. User has not uploaded an avatar
  Vasara20 prieš 2 sav.

  Sveiki, ar gavote jau pinigus?

 5. User has not uploaded an avatar
  Laura86S prieš 2 sav.

  Vasara20 parašė:
  Sveiki, ar gavote jau pinigus?

  Taip, penktadienį