Nėščiųjų ir auginančių vaikus teisės darbe pagal Darbo kodeksą (251)

Nėščia moteris dirba prie stalo NAR studio | Shutterstock.com

Lietuvos Respublikos Darbo kodekse ir kituose įstatymuose yra įtvirtintos tam tikros nėščiųjų ir auginančių vaikus teisės, taip pat nurodoma, kad darbdavys turi „gerbti darbuotojo šeimyninius įsipareigojimus“ ir turi svarstyti darbuotojo prašymus, susijusius su šių pareigų vykdymu. 

Priimdamas į darbą, o taip pat ir vėliau, darbdavys neturi teisės diskriminuoti darbuotojo pagal daugelį kriterijų, įskaitant ir ketinimą turėti vaikų.

DARBO SĄLYGOS NĖŠTUMO METU IR AUGINANT VAIKUS

Teisė dirbti sutrumpintą darbo dieną (savaitę)

Darbo laikas, kuris yra sutrumpintas iki 4 val. per darbo dieną arba 3 darbo dienų per savaitę yra vadinamas sutrumpintu darbo laiku.

Prašyti dirbti pagal sutrumpinto darbo grafiką ir grįžti dirbti viso darbo laiko sąlygomis įspėjus darbdavį prieš dvi savaites turi teisę šie darbuotojai:

 • Nėščios, neseniai pagimdžiusios ar žindančios darbuotojos,
 • Darbuotojai, auginantys vaiką iki 3 metų,
 • Darbuotojai, vieni auginantys vaiką iki 14 metų,
 • Darbuotojai, auginantys neįgalų vaiką iki 18 metų,
 • Ligos atveju ar jei reikia slaugyti šeimos narį.

Visi kiti darbuotojai teisę prašyti dirbti sutrumpintą darbo dieną įgyja išdirbę įmonėje ne mažiau, kaip 3 metus pilną darbo dieną ir ne ilgesniam, kaip 1 metų periodui.

Darbo vietos dalijimosi darbo sutartis

Tai dar viena galimybė dirbti nepilną dieną. Darbdavys, jei yra įmanoma, turi suteikti galimybę darbuotojams, auginantiems vaiką iki 7 metų, laikinai, iki vaikui (įvaikiui) sukaks septyneri metai, pakeisti galiojančią kitos rūšies darbo sutartį darbo vietos dalijimosi darbo sutartimi (kai du darbuotojai tarpusavio sutarimu „užpildo“ vieną etatą).

Teisę grįžti dirbti pagal prieš darbo vietos dalijimosi darbo sutartį galiojusias sąlygas darbuotojas gali bet kada, raštu įspėjęs darbdavį prieš dvi savaites.

Nuotolinis darbas

Nėščioji, neseniai pagimdžiusi ar žindanti darbuotoja, taip pat tėvai, auginantys vaiką iki 3 metų (iki 14 metų, jei vaiką augina vienas, iki 18 metų, jei vaikas yra neįgalus), gali prašyti 1/5 laiko dirbti nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai tai nėra įmanoma dėl darbo pobūdžio arba jei tai darbdaviui sukelia per dideles sąnaudas.

Darbas pamainomis, budėjimai, viršvalandžiai, komandiruotės

Nėščias, neseniai pagimdžiusias ar krūtimi maitinančias darbuotojas skirti viršvalandiniams darbams, budėti, dirbti naktį, poilsio ir švenčių dienomis ir siųsti jas į komandiruotes darbdavys gali tik su jų sutikimu.

Jei dirbama pamainomis, pamainą turi teisę pasirinkti tėvai, auginantys vaiką iki 3 metų, o jei įmonėje yra tokia galimybė - ir auginantys vaiką iki 7 metų.

Nėščios, neseniai pagimdžiusios ir žindančios darbuotojos, darbuotojai, auginantys vaiką iki 14 metų arba neįgalų vaiką iki 18 metų, pasyviai budėti ir pasyviai budėti namuose gali būti skiriami tik su jų sutikimu.

Papildomos darbo pertraukos nėščioms, žindančioms, neseniai pagimdžiusioms

Nėščiajai, neseniai pagimdžiusiai ar krūtimi maitinančiai darbuotojai privalo būti leidžiama pasitikrinti sveikatą darbo metu, už tą laiką mokant darbo užmokestį.

Krūtimi maitinančiai darbuotojai papildomai, ne rečiau kaip kas 3 val. suteikiamos ne trumpesnės kaip pusės valandos pertraukos kūdikiui žindyti. Darbuotojai pageidaujant, šios pertraukos gali būti prijungtos prie pietų pertraukos, perkeltos į darbo dienos pabaigą. Pertraukos kūdikiui krūtimi maitinti apmokamos pagal darbuotojos darbo užmokestį.

Darbas kenksmingomis ir pavojingomis sąlygomis nėštumo metu ir pagimdžius

Nėščioms, neseniai pagimdžiusioms, krūtimi maitinančioms darbuotojoms turi būti sudarytos saugios ir sveikos darbo sąlygos. Darbuotojas turi teisę atsisakyti dirbti, jeigu yra pavojus jo saugai ir sveikatai.

Jei saugios ir sveikos sąlygos negali būti sudarytos esamame darbe, nėščioji turi būti perkelta į kitas pareigas ar darbą, paliekant jai ne mažesnį nei iki perkėlimo atlyginimą. Jei ir to neįmanoma padaryti, moteris turi būti išleidžiama atostogų mokant jai vidutinį atlyginimą.

Nėščioms, žindančioms ir neseniai pagimdžiusioms kenksmingų darbo sąlygų ir pavojingų veiksnių sąrašai yra tvirtinami Vyriausybės. Išsamią informaciją galite rasti čia.

ATLEIDIMAS IŠ DARBO NĖŠTUMO METU IR AUGINANT VAIKUS

Įspėjimas apie atleidimo iš darbo nėštumo metu

Darbuotoja nėštumo laiku ir iki jos kūdikiui sukaks 4 mėn. įspėta apie planuojama atleidimą gali būti tik tuo atveju, jei baigiasi terminuota darbo sutartis arba kai darbdavys yra įpareigotas atleisti darbuotoją įstatymų nustatyta tvarka (pavyzdžiui, teismo sprendimu). Visais kitais atvejais įspėjimą apie atleidinmą darbdavys gali įteikti tik šiam laikotarpiui pasibaigus.

Jeigu darbuotojai yra suteikiamos nėštumo ir gimdymo atostogos arba vaiko priežiūros atostogos, pranešti apie atleidimą pateikti ir darbo sutartį nutraukti galima tik šioms atostogoms pasibaigus.

Pirmenybė būti paliktais dirbti nėštumo metu ir auginant vaikus

Jei dėl pokyčių darbdavio įmonėje yra atleidžiama dalis tam tikras funkcijas atliekančių darbuotojų, darbuotojai, kurie augina daugiau kaip 3 vaikus iki 14 metų arba vieni augina vaikus iki 14 metų ar neįgalų vaiką iki 18 metų, patenka į turinčių pirmenybę būti paliktais dirbti kategoriją.

Atleidimas iš darbo

Bet kuris darbuotojas turi teisę iš darbo išeiti savo noru arba šalių sutarimu:

 • Pagal 36 DK straipsnį savo noru bandomuoju laikotarpiu, įspėjęs prieš 3 darbo dienas;
 • Pagal 55 DK straipsnį savo noru be svarbių priežasčių, įspėjęs darbdavį prieš 20 kalendorinių dienų;
 • Pagal 56 DK straipsnį savo noru esant svarbioms, straipsnyje išvardintoms priežastims, įspėjus darbdavį prieš 5 darbo dienas. Šiuo atveju mokama 2 vidutinių darbo užmokesčių dydžio išeitinė išmoka (jei darbo santykiai trunka mažiau, kaip metus – 1);
 • Pagal 54 DK straipsnį šalių sutarimu (terminai, išmokos ir kitos sąlygos – derybų objektas).

Jei darbuotojas pats iš darbo išeiti nenori, jis gali būti atleistas tokiais pagrindais:

 • Pagal 36 DK straipsnį darbdavio iniciatyva bandomuoju laikotarpiu, darbdaviui įspėjus prieš 3 darbo dienas;
 • Pagal 57 DK straipsnį darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės, tačiau esant šiame straipsnyje numatytų objektyvių priežasčių. Šiuo atveju darbuotojas turi būti įspėtas prieš 1 mėn., išmokant dviejų jo vidutinių darbo užmokesčių dydžio išeitinę išmoką (atitinkamai, jei darbo santykiai trunka mažiau kaip metus, įspėjimo terminas būtų 2 savaitės, o išeitinė išmoka – 0,5 jo vidutinių darbo užmokesčių dydžio). Auginantiems vaiką iki 14 metų (ar neįgalų vaiką iki 18 metų), įspėjimo terminas yra tris kartus ilgesnis – t.y. 3 mėnesiai (arba 6 savaitės, jei žmogus darbovietėje dirba mažiau nei metus).
 • Pagal 58 DK straipsnį darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės. Šiuo atveju įspėjimo terminų ir išeitinių išmokų nėra, tačiau turi būti laikomasi įstatyme nurodytos tvarkos ir pocedūrų.
 • Pagal 59 DK straipsnį darbdavio valia, kai nėra 57 DK straipsnyje nurodytų priežasčių. Šiuo atveju darbuotojas turi būti įspėtas prieš 3 darbo dienas, jam turi būti išmokėta 6 jo vidutinių darbo užmokesčių dydžio išeitinė išmoka.

Darbo sutarties nutraukimo nėštumo metu ribojimai

Darbo sutartis su nėščia darbuotoja jos nėštumo laiku ir iki jos kūdikiui sukaks 4 mėnesiai gali būti nutraukta, jei su tuo sutinka pati darbuotoja, t.y. tik šalių susitarimu arba darbuotojos iniciatyva.

Jei nėščios ar kūdikį iki 4 mėn. amžiaus auginančios darbuotojos valios (sutikimo) nėra, darbo sutartis gali būti nutraukta, jei darbo sutartis yra terminuota ir suėjo jos terminas arba jei darbdavys privalo nutraukti darbo sutartį įstatymų numatyta tvarka (pavyzdžiui, dėl teismo sprendimo ar dėl sveikatos priežiūros įstaigos išvados, pagal kurią darbuotoja nebegali eiti savo pareigų).

Darbo sutarties nutraukimas su darbuotojais, auginančiais vaikus

Su darbuotojais, esančiais nėštumo ir gimdymo, tėvystės ar vaiko priežiūros atostogose, darbo sutartis negali būti nutraukta pagal 59 DK straipsnį.

Su darbuotojais, auginančiais vaiką iki 3 metų, darbo sutartis negali būti nutraukta pagal 57 DK straipsnį.

ATOSTOGOS IR PAPILDOMI LAISVADIENIAI NĖŠTUMO METU IR AUGINANT VAIKUS

Kasmetinės atostogos

Standartinės kasmetinės atostogos* yra 20 darbo dienų (jeigu dirbama 5 darbo dienas per savaitę) arba 24 darbo dienos (jeigu dirbama 6 darbo dienas per savaitę).

Darbuotojams, vieniems auginantiems vaiką iki 14 metų arba neįgalų vaiką iki 18 metų, suteikiamos 25 dienų kasmetinės atostogos (jeigu dirbama 5 dienas per savaitę) arba 30 darbo dienų kasmetinės atostogos (jeigu dirbama 6 darbo dienas per savaitę). Jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, darbuotojui turi būti suteiktos 5 savaičių trukmės atostogos.

Kasmetines atostogas reikia išnaudoti per trejus metus, kitaip jos „sudega“, kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas išmokama tik nutraukiant darbo sutartį.

Sudarant darbovietės kasmetinių atostogų suteikimo eilę, darbdavys, visų pirma, turi atsižvelgti į:

 • nėščios darbuotojos ir darbuotojų, auginančių bent vieną vaiką iki 3 metų pageidavimus;
 • darbuotojų, auginančių bent vieną vaiką iki 14 metų ar neįgalų vaiką iki 18 metų pageidavimus.

_

*Atskiros darbuotojų kategorijos (pavyzdžiui, medikai, lėktuvų pilotai, pedagogai ir panašiai) gali turėti kitas (pailgintas) kasmetinių atostogų trukmes, kurias nustato Vyriausybė. Jas rasite čia.

Mamadieniai / tėvadieniai

Darbuotojams, auginantiems 2 ir daugiau vaikų, neįgalius vaikus, gali būti suteikiami mamadieniai (tėvadieniai), jų metu mokant vidutinį darbuotojo darbo užmokestį.

 • auginantiems 1 vaiką iki 12 metų - 1 papildoma poilsio diena per 3 mėnesius.
 • auginantiems 2 vaikus iki 12 metų – 1 papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę).
 • auginantiems 3 ir daugiau vaikų iki 12 metų, – 2 dienos per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas keturiomis valandomis per savaitę).
 • auginantiems neįgalų vaiką iki 18 metų – 1 papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę).
 • auginantiems 2 vaikus iki 12 metų, kai vienas jų arba abu turi negalią - 2 dienos per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas keturiomis valandomis per savaitę). 

Laisvas pusdienis pirmąją mokslų dieną

Neturintiems teisės į mamadienius/ tėvadienius, tačiau turintiems vaiką(ų) iki 14 metų, kuris mokosi pagal priešmokyklinio, pradinio ar pagrindinio ugdymo programą, suteikiama ne mažiau kaip pusė laisvos darbo dienos per metus pirmąją mokslo metų dieną, mokant darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį.

Tikslinės atostogos nėštumo metu ir gimus vaikui

Darbuotojams gali būti suteiktos tokios tikslinės atostogos nėštumo metu ar vaiko priežiūrai: nėštumo ir gimdymo atostogos (NGA), tėvystės atostogos (TA), vaiko priežiūros (VPA) bei nemokamos atostogos.

Po tikslinių atostogų darbuotojas turi teisę grįžti į tą pačią ar lygiavertę darbo vietą (pareigas) ne mažiau palankiomis negu buvusios darbo sąlygomis, įskaitant darbo užmokestį.

Nemokamos atostogos

Darbdavys privalo darbuotojo prašymu išleisti iki 14 kalendorinių dienų nemokamų atostogų darbuotoją, auginantį vaiką iki 14 metų (auginančius neįgalų vaiką iki 18 metų – iki 30 kalendorinių dienų).

Vaiko motinos NGA ir VPA metu tėvui (tėvo VPA metu - motinai), jų prašymu turi būti suteiktos nemokamos atostogos. Bendra tokių nemokamų atostogų trukmė negali viršyti trijų mėnesių.


Svarbu pažymėti, kad kai kurios nuostatos, pavyzdžiui pirmenybė likti darbe atleidžiant grupę darbuotojų, sutrumpintos darbo dienos galimybė ar kasmetinių atostogų suteikimo eiliškumo tvarkos taisyklės negalioja mažose įmonėse, kuriose dirba mažiau nei 10 darbuotojų. Be to, darbo kodeksas įstatymų numatyta tvarka leidžia nukrypti nuo standartinių normų specifinėse veiklos srityse kaip transporto, pašto paslaugos, gimdymo ir socialinės globos įstaigos ir pan.

Jei kyla klausimų dėl savo teisių darbe, visuomet galite kreiptis į LR valstybinę darbo inspekciją.

Susiję straipsniai

Tėvas nemoka alimentų: kaip gauti vaiko išlaikymo išmoką?

Jeigu vaiko tėvas arba motina nevykdo įsipareigojimų ir nemoka teismo nustatytų alimentų, galite kreiptis dėl vaiko išlaikymo išmokos skyrimo.

Išmokos savarankiškai dirbantiems tėvams 2024 metais

Su individualios veiklos pažyma dirbantys, mažųjų bendrijų nariai, individualių įmonių savininkai ir kt. turi teisę gauti išmokas.

Išmokos nėščiosioms ir vaikus auginantiems tėvams (suvestinė)

Išmokų, mokamų gimus vaikui, nėštumo ir gimdymo periodu, vaiko priežiūros atostogų metu, įsivaikinus arba globojant vaiką nuo 2024 metų, sąrašas.

Naujausi komentarai

 1. User has not uploaded an avatar
  Sugalvojau prieš 3 mėn.

  ledinukele parašė:
  Ar galima atsisakyti vykti į komandiruotę mamai, vienai auginančiai vaiką iki 14 metų? Darbo sutartyje apie komandiruotes nerašoma, pareiginius nuostatus vadovas a…

  Iki vaikui sukaks 3m - negali siųsti į komandiruotę be jūsų rašytinio sutikimo. O paskui deja DK nieko negarantuoja. Apart to abstraktaus lietmotyvo, kad darbdavys turi padėti jums vykdyti šeimyninius įsipareigojimus

 2. User has not uploaded an avatar
  Jola. prieš 2 mėn.

  Sveiki. Kaip suprantu per bandomąjį laikotarpį del nestumo gali atleist mane? nepasisakyi iki kol baigsis bandomasis sunkiai, nes jau dabar vemiu, bloga ir pan.

 3. Linulle
  Linulle prieš 2 mėn.

  Jola. parašė:
  Sveiki. Kaip suprantu per bandomąjį laikotarpį del nestumo gali atleist mane? nepasisakyi iki kol baigsis bandomasis sunkiai, nes jau dabar vemiu, bloga ir pan.…

  Atleisti gali ne dėl nėštumo, o neišlaikius bandomojo laikotarpio.

 4. Jolanta-K@J mama
  Jolanta-K@J mama prieš 2 mėn.

  Jola. parašė:
  Sveiki. Kaip suprantu per bandomąjį laikotarpį del nestumo gali atleist mane? nepasisakyi iki kol baigsis bandomasis sunkiai, nes jau dabar vemiu, bloga ir pan.…

  Negales, jeigu pateiksit pazyma apie nestuma.
  Gales, jeigu pazymos nebus ir tiesiog netiksit darbui per bandomaji laikotarpi.

 5. User has not uploaded an avatar
  AL2023 prieš 2 mėn.

  Jola. parašė:
  Sveiki. Kaip suprantu per bandomąjį laikotarpį del nestumo gali atleist mane? nepasisakyi iki kol baigsis bandomasis sunkiai, nes jau dabar vemiu, bloga ir pan.……

  Negali atleist nebent tik jei sutartis terminuota tada gali atleist sutartciai pasibaigus.Aš dirbau taip su banduomuoju laikotarpiu bet su terminuora sutartim tai mane butu galeje atleist nebent tik gegužes 30d pasibaigus sutarciai bet aš ankšciau išėjau i dekreta tai viskas ok buvo